Keystone logo

12 Trực tuyến Các chương trình trong Điều tra tội phạm 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Pháp luật
  • Thủ tục tố tụng hình sự
  • Điều tra tội phạm
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (12)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

    Trực tuyến Các chương trình trong Điều tra tội phạm

    Điều tra hình sự là một môn học đa diện thường bao gồm các môn học như tâm lý học, tội phạm, thẩm vấn và tội phạm mạng, để nêu tên một vài chủ đề. Lĩnh vực nghiên cứu này có thể dẫn đến một loạt các lựa chọn nghề nghiệp thực thi pháp luật.