Các chương trình sau đại học của Đại học Columbia Southern được thiết kế để tạo ra những nhà lãnh đạo đặc biệt.

  • Các phương pháp quản lý nguồn nhân lực
  • Tiếp thị tiên tiến
  • Nghiên cứu và Lý thuyết Tổ chức
  • kinh doanh quốc tế
  • Hệ thống thông tin quản lý
  • Phương pháp nghiên cứu
  • Đạo đức kinh doanh
  • Quản lý chiến lược và chính sách kinh doanh
Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 19 các khóa học tại Columbia Southern University »

Khóa học này là Trực tuyến
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Bán thời gian
Price
9,250 USD
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date