Lãnh đạo phi lợi nhuận

Học sinh sẽ được chuẩn bị để tiến bộ sự nghiệp của họ trong các tổ chức phi lợi nhuận khác nhau, các tổ chức xã hội và các tổ chức dựa vào cộng đồng.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 1 các khóa học tại New England College »

Khóa học này là Trực tuyến
Duration
20 tháng
Bán thời gian
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày