Bậc Thầy Của Khoa Học Trong Quản Lý Dự Án

Saint Mary's University of Minnesota Online

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Bậc Thầy Của Khoa Học Trong Quản Lý Dự Án

Saint Mary's University of Minnesota Online

Các Thạc sĩ Khoa học trực tuyến trong Quản lý Dự án được cung cấp tại Đại học Saint Mary của Minnesota chuẩn bị cho sinh viên để trở thành những người quản lý dự án chuyên nghiệp, chuyên nghiệp với sự nhấn mạnh về lãnh đạo. Sự cộng tác và năng suất là yếu tố quyết định cho sự thành công của người quản lý dự án, và học sinh sẽ học cách đặt mục tiêu rõ ràng, xác định phạm vi, quản lý thành công các chi phí, thời hạn và kết quả. Chương trình giảng dạy tập trung vào việc phát triển chất lượng lãnh đạo, chiến lược quản lý chi phí, năng suất, và các nguyên tắc quản lý mạnh mẽ.Học các kỹ năng lãnh đạo phổ quát như:

  • Tư duy phê phán
  • Quản trị xung đột
  • Giao tiếp hiệu quả
  • Quản lý rủi ro
  • Đàm phán

Chương trình Thạc Sĩ Quản Lý Dự Án tại Saint Mary's được công nhận bởi Trung tâm Công nhận Toàn cầu PMI về Chương trình Giáo dục Quản lý Dự án (GAC). Chương trình giảng dạy bao gồm các môn học chuẩn bị cần thiết để thi PMP.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về chương trình Thạc sỹ trực tuyến của Saint Mary trong Chương trình Quản lý Dự án, hãy hoàn thành mẫu đơn yêu cầu thêm thông tin.

Chương trình Thạc Sĩ Quản Lý Dự Án tại Saint Mary's được công nhận bởi Trung tâm Công nhận Toàn cầu PMI về Chương trình Giáo dục Quản lý Dự án (GAC).

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh


Cập nhật lần cuối February 9, 2018
Thời gian và Giá
Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Ngày bắt đầu
Ghi danh mở rộng
Duration
Thời hạn
Toàn thời gian
Locations
Hoa Kỳ - Winona, Minnesota
Ngày bắt đầu : Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Ghi danh mở rộng
Hoa Kỳ - Winona, Minnesota
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ