BA (Hons) trong quản lý kinh doanh (top up)

Chung

Có sẵn 2 địa điểm

Chương trình mô tả

Tá»ng quan vá» nhiên

Nếu bạn Äang tìm kiếm Äá» nâng cao triá»n vá»ng nghá» nghiá»p của bạn và tÄng sức mạnh thu nhập của bạn, quản lý kinh doanh trá»±c tuyến Äá» của chúng tôi Äược thiết kế cho bạn. Thế giá»i kinh doanh Äang ngày càng tập trung toàn cầu. ChÆ°Æ¡ng trình quản lý kinh doanh thú vá» này sẽ giúp bạn há»c các kỹ nÄng liên quan trong ngành và Äược chuẩn bá» tá»t cho nhiá»u vai trò sau khi tá»t nghiá»p.

Ná»i dung khóa há»c

Má»t há»c kỳ

 • Marketing quá»c tế
 • Tiếp thá» TÆ° vấn
 • Quản lý phân tích chiến lược
 • Dá»± án chính Äại há»c *

Hai há»c kỳ

 • Futures Quản lý bá»n vững
 • Tá» chức Quản lý thay Äá»i
 • Quản trá» chiến lược trong hành Äá»ng
 • Dá»± án chính Äại há»c *

* xin lÆ°u ý rằng mô-Äun Dá»± án Äại há»c chính Äược phân phá»i qua hai Trimesters

(hoàn thành thành công giai Äoạn hai dẫn Äến nhận bằng Cá»­ nhân Bằng Äại há»c)

Lý do Äá» há»c vá»i chúng tôi

 • Chuyên nghiá»p : Các bằng cấp Äược cung cấp tại SSB Äược phát triá»n Äá» giúp bạn có Äược những kỹ nÄng cần thiết Äá» thành công và tạo sá»± khác biá»t trong nÆ¡i làm viá»c.
 • Giá cả phải chÄng : Tất cả các bằng cấp Äược cung cấp tại SSB là giá cả phải chÄng hÆ¡n các trÆ°á»ng cao Äẳng truyá»n thá»ng và trÆ°á»ng Äại há»c.
 • Äược chính thức công nhận : Chúng tôi Äược Qualifi, VÆ°Æ¡ng quá»c Anh công nhận bá»i cÆ¡ quan trao tặng bá»i CÆ¡ quan quản lý của Chính phủ VÆ°Æ¡ng quá»c Anh - OfQual. Chúng tôi cung cấp tá»t nhất của vÄn bằng của Anh Äược công nhận Äầy Äủ và Äược chấp nhận toàn cầu. Bằng cấp Äược trao bá»i Äại há»c Northampton, VÆ°Æ¡ng quá»c Anh. ChÆ°Æ¡ng trình Äược cung cấp cùng vá»i TrÆ°á»ng Marketing London. ChÆ°Æ¡ng trình Äược cung cấp trá»±c tuyến 100%.
 • Tính linh hoạt : Bằng cấp có Äá» linh hoạt cao, Äược cung cấp trá»±c tuyến 100%. Do Äó, bạn có thá» truy cập giá»ng nhau từ bất kỳ nÆ¡i nào trên thế giá»i bằng bất kỳ máy tính / máy tính xách tay hoặc thiết bá» di Äá»ng nào. Äánh giá của các ÄÆ¡n vá» / mô-Äun là thông qua viá»c ná»p bài tập.
 • Äảm bảo chất lượng : Tất cả các bằng cấp vÄn bằng của chúng tôi Äá»u Äược công nhận bá»i OFQUAL, cÆ¡ quan quản lý chất lượng của chính phủ Anh. Các bằng cấp Äược trao bá»i các trÆ°á»ng Äại há»c hàng Äầu của Anh qua các tuyến Top Up.

Äánh giá

Vá»i con mắt hiá»n Äại, cách thức mà há»c sinh Äược Äánh giá khoảng ná»­a thế ká»· trÆ°á»c có thá» có vẻ khá hạn chế và lặp Äi lặp lại. Äánh giá sau Äó, phần lá»n bao gá»m má»t loạt các tiá»u luận hoặc báo cáo tÆ°Æ¡ng Äá»i phù hợp, sau Äó là chế Äá» Än kiêng của các bài thi cuá»i nÄm hoặc cuá»i kỳ. Kết quả há»c tập của các ÄÆ¡n vá» khác nhau thông qua viá»c ná»p bài tập / công viá»c dá»± án là má»t phÆ°Æ¡ng pháp Äánh giá tá»t hÆ¡n. Quá trình này Äánh giá sá»± Äánh giá của ngÆ°á»i há»c trong ná»i bá» và cuá»i cùng là Äánh giá thông qua các nhà Äánh giá bên ngoài.

Viá»c làm

Sinh viên hoàn thành Cấp bậc 3 VÄn bằng Quản lý Kinh doanh:

 • 80% Äang làm viá»c (á» vá» trí chuyên môn / quản lý)
 • 0% Äang há»c
 • 10% Äang làm viá»c và há»c tập

Làm thế nào Äá» ghi danh

Chúng tôi có hai quy trình bÆ°á»c.

BÆ°á»c 1: Hoàn tất ÄÄng ký

BÆ°á»c Äầu tiên là ná»p má»t mẫu ÄÄng ký và ná»p lá» phí tuyá»n sinh.

 • Äiá»n form ÄÄng ký lên mạng
 • Trả lá» phí ÄÄng ký GBP £ 12 (Bạn có thá» thanh toán trá»±c tuyến bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn)
 • Bắt Äầu khóa há»c của bạn vào ngày bắt Äầu hàng tiếp theo

BÆ°á»c 2: Gá»­i dcouments của bạn

Sau khi Äiá»n vào mẫu, bạn cần phải gá»­i email các tài liá»u sau Äến: admissions@stanmoreuk.org

 • Các bản sao của bằng cấp / bằng tá»t nghiá»p trung há»c và bằng cá»­ nhân / vÄn bằng
 • Ảnh há» chiếu gần Äây của bạn
 • Nếu áp dụng trên cÆ¡ sá» kinh nghiá»m chuyên môn của bạn, hãy gá»­i cho chúng tôi má»t bản lý lá»ch trình bày kinh nghiá»m làm viá»c có liên quan

Phí và lỠphí

Cơ cấu phí

57260_ScreenShot2017-09-25at21.23.58.png

Kế hoạch thanh toán phí

57261_ScreenShot2017-09-25at21.39.28.png

Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

Stanmore School of Business is one of London's best online business schools. With over a decade of teaching and Learning experience, we shape business practice and transform careers across the globe. ... Đọc thêm

Stanmore School of Business is one of London's best online business schools. With over a decade of teaching and Learning experience, we shape business practice and transform careers across the globe. Our academic strength inspires an authentic and provocative business mind, empowering our students to develop a truly innovative approach in a unique academic environment. Đọc ít hơn
London , Anh trực tuyến + 1 Hơn Ít hơn