BA (Hons) trong Viết sáng tạo

Chung

Chương trình mô tả

Tóm lược

ChÆ°Æ¡ng trình sẽ cho phép bạn Äạt Äược kinh nghiá»m viết bằng nhiá»u hình thức vÄn há»c bao gá»m viết cuá»c sá»ng, thÆ¡, viết ká»ch bản, tiá»u thuyết ngắn và viết cho trẻ em, cÅ©ng nhÆ° phát triá»n sá»± hiá»u biết quan trá»ng của bạn vá» các vấn Äá» lý thuyết và khái niá»m tập trung vào thá»±c hành viết.

Tá»ng quan vá» Äá»

ChÆ°Æ¡ng trình vÄn bằng sáng tạo OCA BA (Hons) nhạy cảm vá»i thá»±c tế là sinh viên sẽ ÄÄng ký á» các cấp Äá» chuyên môn viết khác nhau. Má»t sá» sẽ là ngÆ°á»i má»i cho ngÆ°á»i mà Äây là má»t bÆ°á»c Äá»t phá nghiêm trá»ng Äầu tiên vào vÄn bản sáng tạo và muá»n trá» thành má»t nhà vÄn của các tác phẩm Äược xuất bản; những ngÆ°á»i khác có thá» Äã có má»t danh mục các tác phẩm Äược xuất bản phía sau há». Bất cứ Äiá»u gì há» mang theo theo trình Äá» của há», nghiên cứu thông qua OCA sẽ cung cấp má»t bá»i cảnh có cấu trúc và há» trợ, trong Äó há» có thá» thúc Äẩy sá»± hình thành của há» vá»i tÆ° cách là nhà vÄn và xác nhận giáo dục cho công viá»c của há». Các ÄÆ¡n vá» Cấp 6 Äã Äược thiết kế Äá» Äủ khả nÄng tập trung vào má»t dá»± án sáng tạo quy mô lá»n. Sá»± tiến bá» của bạn Äá»i vá»i sản xuất của nó Äược tạo Äiá»u kiá»n bá»i má»t mô hình cá» vấn vá» má»i quan há» gia sÆ° và sinh viên; sinh viên có thá» chá»n gia sÆ° của há» á» cấp Äá» này, chá»n cá nhân cụ thá» có chuyên môn chuyên môn phù hợp nhất vá»i bản chất của công viá»c Äược dá»± kiến.

Gặp gỡ các giảng viên: Joanna Ezekiel từ Äại há»c Nghá» thuật Má» trên Vimeo.

Bằng cấp

  • Äảm bảo sinh viên có Äược kinh nghiá»m viết bằng nhiá»u hình thức vÄn há»c và thá» loại nhÆ° má»t nghá» thủ công và nhÆ° má»t công cụ Äá» khám phá môi trÆ°á»ng và kinh nghiá»m của chúng tôi.
  • Cung cấp má»t chÆ°Æ¡ng trình kích thích trí tuá» dá»±a trên các tài liá»u há»c tập chất lượng cao và Äược há» trợ bá»i sá»± tÆ°Æ¡ng tác vá»i các trợ giảng - tất cả Äá»u là giáo viên giàu kinh nghiá»m và có trình Äá» cao.
  • Phát triá»n nÄng lá»±c sáng tạo của sinh viên và khả nÄng của há» trong viá»c giải thích và ứng dụng.
  • Phát triá»n sá»± hiá»u biết của sinh viên vá» má»t loạt các vấn Äá» quan trá»ng trong vÄn bản sáng tạo và thúc Äẩy cái nhìn sâu sắc của há» vá» cách thức mà các yếu tá» xã há»i, lá»ch sá»­ và vÄn hóa tác Äá»ng Äến các nhà vÄn và vÄn bản. Khuyến khích há»c sinh Äánh giá cao má»i quan há» thân thiết giữa Äá»c và viết, và Äá»c rá»ng rãi và sâu sắc - Äặc biá»t là trong các thá» loại mà các em Äang viết.
  • Cung cấp má»t môi trÆ°á»ng mà thách thức há»c sinh suy nghÄ© vá» vÄn bản của chính mình và của ngÆ°á»i khác, và làm nhÆ° vậy sẽ má» ra khả nÄng thay Äá»i thá»±c hành sáng tạo của há».
  • Phát triá»n các há»c viên viết có hiá»u quả thá» hiá»n khả nÄng tá»± nhận thức, kỹ nÄng phân tích và giao tiếp và mức Äá» phản ánh cao.
  • Phát triá»n các há»c viên tá»± chủ có khả nÄng áp dụng các kỹ nÄng trí tuá» và thá»±c hành vào má»t lÄ©nh vá»±c Äược lá»±a chá»n vá» thông tin bằng vÄn bản phù hợp vá»i viá»c làm Äá» trá» thành nhà vÄn của công viá»c Äược xuất bản, nghiên cứu sâu hÆ¡n hoặc há»c tập suá»t Äá»i.

Khu vá»±c sáng tạo chá» sá»­ dụng 1,9 triá»u ngÆ°á»i á» Anh.

Bằng cách nghiên cứu vÄn bằng sáng tạo OCA BA (Hons), bạn có thá» bắt Äầu sá»± nghiá»p của mình trong các ngành sáng tạo bằng cách làm viá»c bán thá»i gian hoặc thá»±c tập trong khi Äạt Äược trình Äá» há»c vấn cùng má»t lúc. Nghiên cứu của má»t vÄn bằng sáng tạo thÆ°á»ng Äược thá»±c hiá»n vá»i mục tiêu trá» thành má»t nhà vÄn của công trình xuất bản. Viá»c thá»±c hiá»n nhÆ° vậy có thá» là má»t quá trình dài và do Äó thÆ°á»ng bắt tay vào khi Äã Äược sá»­ dụng. CÅ©ng nhÆ° chuẩn bá» cho mục tiêu cuá»i cùng của viá»c trá» thành má»t nhà vÄn xuất bản, má»t vÄn bằng sáng tạo cÅ©ng có thá» chuẩn bá» cho bạn viá»c làm trong các lÄ©nh vá»±c liên quan, chẳng hạn nhÆ° biên tập, viết kỹ thuật và trong lÄ©nh vá»±c xuất bản.

Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

The Open College of the Arts was founded in 1987 by Michael Young, Lord Young of Dartington, the driving force behind numerous citizen-centred and educational initiatives such as the Consumers Associa ... Đọc thêm

The Open College of the Arts was founded in 1987 by Michael Young, Lord Young of Dartington, the driving force behind numerous citizen-centred and educational initiatives such as the Consumers Association, the National Extension College and the Open University. Đọc ít hơn