BA (Hons) trong Visual Communications

Chung

Chương trình mô tả

Tóm lược

Vá»i cách tiếp cận há»c tập má» của chúng tôi, mức Äá» truyá»n thông trá»±c quan của OCA (bao gá»m các khóa há»c Thiết kế Äá» há»a và Minh há»a) cung cấp má»t sá»± thay thế thá»±c sá»± cho viá»c há»c dá»±a trên khuôn viên truyá»n thá»ng. Tài liá»u khóa há»c Äầy cảm hứng của chúng tôi cho phép bạn làm viá»c theo nhá»p Äá» của riêng bạn, trong thá»i gian riêng của bạn và bất cứ khi nào bạn chá»n há»c.

Tá»ng quan vá» Äá»

Khóa há»c giao tiếp trá»±c quan BA (Hons) cung cấp trải nghiá»m há»c tập từ xa có thá» truy cập thông qua Äó sinh viên Äược khuyến khích phát triá»n cảm giác Äiá»u tra trá»±c quan, má» rá»ng tầm nhìn của há» và bắt Äầu tìm thấy tiếng nói sáng tạo cá nhân trong thá»±c tế của há». Khóa há»c cung cấp má»t cách tiếp cận liên ngành Äá» há»c thông qua Äó há»c sinh có thá» lá»±a chá»n và khám phá má»t bá» rá»ng của các môn há»c, hÆ°á»ng tá»i các chuyên ngành trong thiết kế Äá» há»a, minh hoạ hoặc kết hợp các chủ Äá» này.

Bằng cấp

  • Äá» má» rá»ng khả nÄng tiếp cận nghá» thuật và thiết kế giáo dục á» cấp Äại há»c thông qua Há»c tập má» và linh hoạt.
  • Äá» cung cấp má»t khóa há»c liên ngành vá» thiết kế Äá» há»a và minh há»a thông qua Äó sinh viên phát triá»n các chuyên ngành.
  • Äá» cung cấp má»t chÆ°Æ¡ng trình nghiên cứu kích thích trí tuá» dá»±a trên tài liá»u há»c tập chất lượng cao và há» trợ gia sÆ°.
  • Äá» khuyến khích sá»± phát triá»n của má»t cá nhân và / hoặc sá»± hiá»u biết chuyên nghiá»p vá» thá»±c hành giao tiếp trá»±c quan và Äá» thiết lập má»t giá»ng nói sáng tạo cá nhân trong Äó.
  • Má»t cÆ¡ há»i cho sinh viên ÄỠáp dụng các kỹ nÄng, kiến ââthức và sá»± hiá»u biết của há» má»t cách sáng tạo và trong má»t loạt các bá»i cảnh thích hợp.
  • Äá» phát triá»n những ngÆ°á»i há»c tá»± chủ có khả nÄng áp dụng các kỹ nÄng trí tuá» và thá»±c hành trong viá»c làm, thá»±c hành duy nhất, há»c thêm, hoặc há»c tập suá»t Äá»i.

Khu vá»±c sáng tạo chá» sá»­ dụng 1,9 triá»u ngÆ°á»i á» Anh.

Báo cáo chuyên sâu ngành công nghiá»p của Há»i Äá»ng thiết kế nÄm 2010 cho thấy 87% tÆ° vấn thiết kế tuyá»n dụng dÆ°á»i 10 nhân viên, há» trợ quan Äiá»m rằng các nhà thiết kế má»i ná»i cần có kỹ nÄng Äá» có thá» làm viá»c trong các nhóm nhá» và có thá» tá»± thiết lập trong các doanh nghiá»p nhá» và làm dá»ch giả tá»± do. Bằng cấp này nhằm mục Äích chuẩn bá» cho sinh viên trá» thành chuyên gia giao tiếp trá»±c quan và ngÆ°á»i há»c tá»± chủ, có khả nÄng áp dụng các kỹ nÄng trí tuá» và sáng tạo trong má»t lÄ©nh vá»±c tuyá»n dụng, nghiên cứu sâu hÆ¡n hoặc há»c tập suá»t Äá»i.

Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

The Open College of the Arts was founded in 1987 by Michael Young, Lord Young of Dartington, the driving force behind numerous citizen-centred and educational initiatives such as the Consumers Associa ... Đọc thêm

The Open College of the Arts was founded in 1987 by Michael Young, Lord Young of Dartington, the driving force behind numerous citizen-centred and educational initiatives such as the Consumers Association, the National Extension College and the Open University. Đọc ít hơn