BA (Hons) trong nghệ thuật sáng tạo

Chung

Chương trình mô tả

Tóm lược

Bằng cấp sáng tạo OCA BA (Hons) cho bạn má»t cÆ¡ há»i thú vá» nếu bạn có niá»m Äam mê cho nhiá»u hÆ¡n má»t môn nghá» thuật sáng tạo. ChÆ°Æ¡ng trình cấp Äá» má» này cho phép bạn lá»±a chá»n toàn bá» các khóa há»c từ xa có sẵn thông qua OCA, kết hợp nghiên cứu nghá» thuật, viết sáng tạo, lá»ch sá»­ nghá» thuật, in ấn, Äiêu khắc, âm nhạc, thiết kế Äá» há»a, minh hoạ, thiết kế sách và nhiếp ảnh. Bạn có thá» kết hợp các phÆ°Æ¡ng tiá»n truyá»n thông mà bạn quan tâm nhất, nghiên cứu thÆ¡ ca và âm nhạc ví dụ, hoặc nghá» thuật cùng vá»i vÄn bản sáng tạo, hoặc minh há»a cùng vá»i nhiếp ảnh.

Tá»ng quan vá» Äá»

Bằng sáng tạo Nghá» thuật sáng tạo cung cấp má»t cÆ¡ há»i duy nhất cho sinh viên OCA Äá» thá»±c hiá»n tiá»m nÄng sáng tạo của há» bằng cách nghiên cứu hai ngành chuyên sâu Äến mức Äá». Sá»± phát triá»n của má»t chÆ°Æ¡ng trình cấp sáu má»i cho mức Äá» này tạo cÆ¡ há»i thá»±c sá»± Äá» phát triá»n khả nÄng hợp nhất hai ngành riêng biá»t và tạo ra má»t cÆ¡ thá» cuá»i cùng, theo ngữ cảnh công viá»c này và phát triá»n sá»± hiá»u biết vá» má»t thá»±c hành chuyên nghiá»p.

Bằng cấp

  • Má» rá»ng khả nÄng tiếp cận giáo dục trong nghá» thuật sáng tạo á» cấp Äại há»c thông qua Há»c tập má» và linh hoạt.
  • Äảm bảo há»c sinh Äạt Äược các kỹ nÄng kỹ thuật trong má»i môn Äược chá»n Äá» tạo thành má»t ná»n tảng vững chắc Äá» phát triá»n hÆ¡n nữa.
  • Äá» cung cấp má»t chÆ°Æ¡ng trình nghiên cứu liên ngành kích thích trí tuá» dá»±a trên tài liá»u há»c tập chất lượng cao và há» trợ gia sÆ°.
  • Äá» phát triá»n nÄng lá»±c sáng tạo của sinh viên và khả nÄng của há» trong viá»c giải thích và ứng dụng.
  • Äá» phát triá»n sá»± hiá»u biết quan trá»ng của há»c sinh vá» các vấn Äá» lý thuyết và khái niá»m tập trung vào thá»±c hành nghá» thuật sáng tạo và bá»i cảnh xã há»i, lá»ch sá»­ và vÄn hóa mà trong Äó nó Äược thá»±c hành.
  • Äá» cung cấp má»t môi trÆ°á»ng trong Äó há»c sinh có khả nÄng thay Äá»i quan Äiá»m của há» vá» thế giá»i và sá»± tÆ°Æ¡ng tác của há» vá»i cả vá» mặt nghá» thuật và trí tuá».
  • Äá» thúc Äẩy các tiêu chuẩn Äạo Äức và chuyên nghiá»p cấp cao và nhận thức vá» các khả nÄng Äược cung cấp bá»i những phát triá»n hiá»n có và má»i trong lÄ©nh vá»±c nghá» thuật sáng tạo Äá» má» rá»ng lÄ©nh vá»±c ứng dụng của há».
  • Äá» phát triá»n những ngÆ°á»i há»c tá»± trá» có khả nÄng áp dụng các kỹ nÄng trí tuá» và thá»±c hành vào má»t lÄ©nh vá»±c Äược lá»±a chá»n của hoạt Äá»ng nghá» thuật sáng tạo ÄÆ°Æ¡ng Äại phù hợp vá»i viá»c làm, há»c tập thêm, hoặc há»c tập suá»t Äá»i.

Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

The Open College of the Arts was founded in 1987 by Michael Young, Lord Young of Dartington, the driving force behind numerous citizen-centred and educational initiatives such as the Consumers Associa ... Đọc thêm

The Open College of the Arts was founded in 1987 by Michael Young, Lord Young of Dartington, the driving force behind numerous citizen-centred and educational initiatives such as the Consumers Association, the National Extension College and the Open University. Đọc ít hơn