BA (Hons) trong thiết kế đồ họa

Chung

Chương trình mô tả

Tóm lược

ChÆ°Æ¡ng trình giảng dạy bằng cấp thiết kế Äá» há»a OCA BA (Hons) tập trung vào ngôn ngữ hình ảnh của thiết kế Äá» há»a và ứng dụng giải quyết vấn Äá» sáng tạo Äá» cung cấp các giải pháp trá»±c quan giao tiếp hiá»u quả. Sá»± kết hợp giữa kiá»u chữ, hình ảnh và bá» cục là các khá»i xây dá»±ng hình ảnh cÆ¡ bản của thiết kế Äá» há»a và Äược khám phá thông qua Äiá»u tra ngôn ngữ trá»±c quan và Äá»ng lá»±c, trong má»i quan há» vá»i vÄn hóa thá» giác rá»ng hÆ¡n và thông qua ứng dụng của chúng trong má»t loạt bá»i cảnh thiết kế.

Tá»ng quan vá» Äá»

Má»t sá»± hiá»u biết thá»±c tế và theo ngữ cảnh vá» kiá»u chữ và thiết kế kiá»u Äược giá»i thiá»u tại HE Level 4 và má» rá»ng á» cấp 5 của mức Äá» má» thiết kế Äá» há»a này. Thiết kế biên tập, infographics, wayfaring, xây dá»±ng thÆ°Æ¡ng hiá»u, và thiết kế nhận diá»n Äược giá»i thiá»u nhÆ° là thá»±c hành chuyên gia á» cấp 5. Há»c sinh Äược khuyến khích má» rá»ng các Äá»nh nghÄ©a của há» vá» thiết kế Äá» há»a thông qua viá»c khám phá các thá»±c hành ÄÆ°Æ¡ng Äại và má»i quan há» vá»i những phát triá»n Äang diá»n ra trong in ấn, phÆ°Æ¡ng tiá»n truyá»n thông má»i và các hình thức giao tiếp khác.

Bằng cấp

  • Cung cấp chất lượng cao và kích thích tài liá»u há»c tập và há» trợ gia sÆ° thông qua Äó sinh viên có thá» phát triá»n má»t sá»± hiá»u biết chuyên môn vá» thá»±c hành thiết kế Äá» há»a
  • Äá» cung cấp sá»± linh hoạt cho sinh viên Äá» thiết lập ý nghÄ©a giá»ng nói sáng tạo của riêng há» và hiá»u biết cá nhân và / hoặc chuyên nghiá»p vá» thá»±c hành của há»
  • Äá» phát triá»n những ngÆ°á»i há»c tá»± trá» có khả nÄng áp dụng các kỹ nÄng, kiến ââthức và sá»± hiá»u biết của há» má»t cách sáng tạo trong má»t loạt các ngữ cảnh

Khu vá»±c sáng tạo chá» sá»­ dụng 1,9 triá»u ngÆ°á»i á» Anh.

Bằng cách nghiên cứu mức Äá» thiết kế Äá» há»a OCA BA (Hons), bạn có thá» bắt Äầu sá»± nghiá»p của mình trong các ngành sáng tạo bằng cách làm viá»c bán thá»i gian hoặc thá»±c tập trong khi Äạt Äược trình Äá» há»c vấn cùng má»t lúc.

Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

The Open College of the Arts was founded in 1987 by Michael Young, Lord Young of Dartington, the driving force behind numerous citizen-centred and educational initiatives such as the Consumers Associa ... Đọc thêm

The Open College of the Arts was founded in 1987 by Michael Young, Lord Young of Dartington, the driving force behind numerous citizen-centred and educational initiatives such as the Consumers Association, the National Extension College and the Open University. Đọc ít hơn