BA (Hons) trong thiết kế nội thất

Chung

Chương trình mô tả

Tóm lược

Äiá»u này Äá»c Äáo BA (Hons) Thiết kế ná»i thất Open Bằng cấp nhấn mạnh vào viá»c Äá»nh hình lại tích cá»±c của thái Äá» và nhận thức của thiết kế ná»i thất. Nó Äược thiết kế Äá» thúc Äẩy tham vá»ng và sáng tạo Äá» sinh viên có thá» trá» thành những ngÆ°á»i mÆ¡ má»ng không gian, các nhà Äiá»u tra kiến ââtrúc và những ngÆ°á»i Äá»i má»i vui tÆ°Æ¡i của ná»i thất.

Tá»ng quan vá» Äá»

BA (Hons) Interior Design sẽ khuyến khích sinh viên thách thức và Äá» xuất nghá» nghiá»p má»i và sáng tạo vá» không gian và sẽ cho phép sinh viên tá»± do phát triá»n bản sắc thiết kế riêng của há», sá»­ dụng phần má»m kỹ thuật sá» và tÆ°Æ¡ng tá»± và kỹ thuật. Khóa há»c sẽ khuyến khích há»c sinh sáng tạo khám phá và thách thức khái niá»m vá» không gian và cách sá»­ dụng không gian, Äá»ng thá»i giá»i thiá»u chúng vá»i các kỹ nÄng kỹ thuật, thiết thá»±c và chuyên nghiá»p của thiết kế ná»i thất. Há»c sinh sẽ Äặt câu há»i cả vá» thá» chất và vô hình, bắt Äầu các phÆ°Æ¡ng pháp khắt khe của quá trình dẫn dắt nghiên cứu và thá»­ nghiá»m, làm ná»n tảng của các thiết kế giàu trí tÆ°á»ng tượng và Äược nhận thức tá»t.

Bằng cấp

  • Má» rá»ng tiếp cận giáo dục trong thiết kế ná»i thất thông qua há»c tập má» và linh hoạt.
  • Äá» cung cấp má»t chÆ°Æ¡ng trình kích thích trí tuá» dá»±a trên chÆ°Æ¡ng trình há»c tập chất lượng cao và há» trợ gia sÆ°.
  • Äá» phát triá»n nÄng lá»±c sáng tạo của há»c sinh và khả nÄng tá»ng hợp, phản ánh, trả lá»i, áp dụng và mô phá»ng kết quả.
  • Äá» Äảm bảo há»c sinh phát triá»n khả nÄng cao cấp trong 2D
  • Äá» phát triá»n sá»± hiá»u biết quan trá»ng của há»c sinh vá» các vấn Äá» lý thuyết và khái niá»m tập trung vào viá»c thá»±c hành thiết kế ná»i thất và bá»i cảnh xã há»i, lá»ch sá»­ và vÄn hóa mà trong Äó nó Äược thá»±c hành.
  • Äá» thúc Äẩy các tiêu chuẩn Äạo Äức và chuyên nghiá»p cấp cao và nhận thức vá» trách nhiá»m và phát triá»n xung quanh thiết kế ná»i thất.
  • Phát triá»n các há»c viên tá»± chủ có khả nÄng ứng dụng các kỹ nÄng trí tuá» và thá»±c hành vào má»t lÄ©nh vá»±c thiết kế ná»i thất Äược lá»±a chá»n phù hợp vá»i viá»c làm, há»c thêm hoặc há»c tập suá»t Äá»i.
  • Äá» cung cấp má»t môi trÆ°á»ng trong Äó há»c sinh có khả nÄng thay Äá»i quan Äiá»m của há» vá» thế giá»i và sá»± tÆ°Æ¡ng tác của há» vá»i cả hình ảnh và trí tuá».

Khu vá»±c sáng tạo chá» sá»­ dụng 1,9 triá»u ngÆ°á»i á» Anh.

Bằng cách nghiên cứu trình Äá» thiết kế ná»i thất OCA BA (Hons), bạn có thá» bắt Äầu sá»± nghiá»p của mình trong các ngành sáng tạo bằng cách làm viá»c bán thá»i gian hoặc thá»±c tập trong khi Äạt Äược trình Äá» há»c vấn của bạn cùng má»t lúc.

Äạt Äược má»t mức Äá» trong thiết kế ná»i thất chuẩn bá» cho bạn má»t sá»± nghiá»p trong nhiá»u lÄ©nh vá»±c. Thông qua các kỹ nÄng thá»±c tế và lý thuyết rá»ng lá»n mà bạn sẽ có Äược trong quá trình há»c, bạn sẽ Äược tuyá»n dụng cao không chá» cho má»t nghá» nghiá»p cụ thá» trong các lÄ©nh vá»±c Thiết kế Ná»i thất, mà còn trong má»t loạt các ngành và lÄ©nh vá»±c. CÅ©ng nhÆ° má»t nghá» nghiá»p vá»i tÆ° cách là má»t nhà thiết kế ná»i thất, bạn sẽ có sá»± nghiá»p nhÆ° má»t giáo viên, giảng viên, ngÆ°á»i phụ trách, biên tập viên nghá» thuật hoặc nhà tÆ° vấn, trong sá» rất nhiá»u, cá»i má» vá»i bạn.

Do sá»± nhấn mạnh của OCA vá» công viá»c thá»±c tế, bạn sẽ có má»t danh mục Äáng ká» công viá»c Äá» mang theo bạn Äến nhà tuyá»n dụng tiá»m nÄng và nếu bạn chá»n sá»­ dụng blog Äá» ghi lại hành trình há»c tập của mình trong suá»t quá trình há»c, bạn sẽ có sá»± hiá»n diá»n trá»±c tuyến phong phú Äó có thá» là má»t tài sản hữu ích trong viá»c thúc Äẩy công viá»c tÆ°Æ¡ng lai của bạn vá»i thế giá»i. Äá» biết thêm thông tin vá» sá»± nghiá»p của bạn OCA BA (Hons) Thiết kế ná»i thất Äá» có thá» dẫn Äến, xin vui lòng xem Prospects.ac.uk.

Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

The Open College of the Arts was founded in 1987 by Michael Young, Lord Young of Dartington, the driving force behind numerous citizen-centred and educational initiatives such as the Consumers Associa ... Đọc thêm

The Open College of the Arts was founded in 1987 by Michael Young, Lord Young of Dartington, the driving force behind numerous citizen-centred and educational initiatives such as the Consumers Association, the National Extension College and the Open University. Đọc ít hơn