• Nguồn nhân lực trong kinh doanh
  • Hành vi tiêu dùng hiểu biết
  • Nguyên tắc của hoạt động kinh doanh
  • Toán cao cấp kinh doanh

Bằng cấp:

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 96 các khóa học tại OUS Royal Academy of Economics and Technology in Switzerland »

Khóa học này là Trực tuyến
Start Date
Ghi danh mở rộng
Duration
1 - 2 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
3,450 EUR
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ

Ghi danh mở rộng

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date

ABMS Accreditation, Quality Assurance and Awards