Mục tiêu của Giấy chứng nhận tốt nghiệp trong chiến lược lãnh đạo là cung cấp cho người giám sát, quản lý, điều hành, và các học viên lãnh đạo các cấp tổ chức có bằng cử nhân cơ hội để làm chủ những khái niệm tiên tiến và kỹ thuật mà sẽ cho phép họ cung cấp cho lãnh đạo cấp trên trong tất cả các loại hình tổ chức , các cấp đặc sản cá nhân không phân biệt trong quản lý hoặc các ngành nghề.

Nhấn mạnh vào các chiến lược chứ không phải là chiến thuật, và bao gồm cả các nền tảng lý thuyết cũng như ứng dụng các lý thuyết với các tình huống thực tế.

Giấy chứng nhận bao gồm một loạt các bốn khóa học tín dụng tốt nghiệp cấp được thiết kế để cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp với các phương pháp tiên tiến dựa trên nghiên cứu đã xác nhận trong thực tế ở tất cả các loại của các tổ chức và các ngành công nghiệp.

Học sinh phải có bằng cử nhân từ một cơ sở được công nhận.

Xem 5 các khóa học tại TUI University - College of Business Administration »

Khóa học này là Trực tuyến
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Bán thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date