Liên kết của Khoa học trong Tư pháp Hình sự

Chung

Chương trình mô tả

Trong khoảng

ASCJ yêu cầu hoàn thành thành công 60 giờ học tín chỉ giảng dạy ở cấp độ thấp hơn (sinh viên năm nhất và năm thứ hai).

ASCJ đặt trọng tâm mạnh vào các khóa học giáo dục phổ thông sẽ cung cấp một nền tảng cho việc nhập học vào chương trình BSCJ. Các khóa học giáo dục tổng quát được thiết kế để mở rộng nền tảng giáo dục của học sinh. Chúng bao gồm các khóa học trong các lĩnh vực như thông tin liên lạc, tiếng Anh, chính phủ, lịch sử, tâm lý học, xã hội học, toán học và thống kê.

Mục tiêu chương trình ASCJ

Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên sẽ có thể:

  • Giải thích các khái niệm cơ bản, vai trò và chức năng của Tư pháp Hình sự và Hệ thống Tư pháp Hình sự
  • Thể hiện kiến ​​thức về các yếu tố cốt lõi của chủ đề Quản trị Tư pháp
  • Áp dụng kiến ​​thức thực tế để thực thi pháp luật trong khi duy trì các biện pháp bảo vệ cá nhân mà Hiến pháp Hoa Kỳ quy định và luật pháp
  • Đánh giá các lý thuyết và thực hành quản lý hàng đầu như được áp dụng cho Quản lý Tư pháp Hình sự

Khóa học cốt lõi của ASCJ

  • CJ 100 Giới thiệu về Tư pháp Hình sự
  • CJ 105 Giới thiệu về công lý vị thành niên
  • CJ 201 Giới thiệu về Luật hình sự
  • CJ 206 Giới thiệu về thực thi pháp luật
  • CJ 211 Giới thiệu về sửa chữa
Cập nhật lần cuối Tháng 10 2018

Giới thiệu về trường

The University of Management and Technology (UMT) was established in Arlington, Virginia in January 1998. UMT is chartered by the State Council of Higher Education of Virginia (SCHEV) and accredited b ... Đọc thêm

The University of Management and Technology (UMT) was established in Arlington, Virginia in January 1998. UMT is chartered by the State Council of Higher Education of Virginia (SCHEV) and accredited by the Distance Education Accrediting Commission (DEAC). UMT's degree programs in project management are also accredited by the Global Accreditation Center (GAC) of the Project Management Institute (PMI). UMT is an institutional member of the Council of Higher Education Accreditation (CHEA) and a Global Registered Education Provider of PMI. Đọc ít hơn