MBA - chuyên môn Quản lý sức khỏe

Chung

Chương trình mô tả

PRL-MBA

Các MBA vá»i chuyên môn trong quản lý y tế của IMF tìm cách Äào tạo các chuyên gia chuyên ngành trong viá»c quản lý, Äiá»u hành của ngành y tế, có chi là á» Tây Ban Nha hÆ¡n 9,6% GDP. lÄ©nh vá»±c này Äang trải qua má»t sá»± thay Äá»i nÆ¡i tiến bá» khoa há»c, công nghá» má»i, Äiá»u kiá»n nhân khẩu há»c của ngÆ°á»i dân, pháp luật, ngân sách và chính sách tài chính giữa các yếu tá» khác, mang lại má»t nhu cầu quản lý thích hợp các nguá»n lá»±c Äá» Äảm bảo má»t há» thá»ng y tế bá»n vững. Sá»± biến Äá»i này của ngành y tế có nhÆ° má»t há» quả trá»±c tiếp của sá»± cần thiết cho các chuyên gia má»i chuyên vá» Äá»nh hÆ°á»ng, quản lý sức khá»e và quản lý bá»nh viá»n cho cả cá»ng Äá»ng và khu vá»±c tÆ° nhân.

Trong bá»i cảnh này, Äá» nghiên cứu bằng MBA trong Quản lý Y tế cho phép chúng tôi Äá» quản lý và thá»±c hiá»n quản lý má»t cách hiá»u quả và cung cấp dá»ch vụ tÆ° vấn tại các cÆ¡ sá» y tế, cả trên toàn cầu và trong bất kỳ lÄ©nh vá»±c của mình: marketing, tài chính, nguá»n nhân lá»±c, hậu cần , chiến lược quy hoạch, chất lượng, trách nhiá»m vv

Vào cuá»i MBA này sinh viên sẽ có kiến ââthức Äá» hiá»u Äược tình hình hiá»n tại của há» thá»ng y tế, trách nhiá»m Äạo Äức và yêu cầu sá»± hài lòng của khách hàng Äá» làm chủ tất cả các mẫu của há» thá»ng y tế hiá»n có. Sẽ có Äược những công cụ và nắm vững các mô hình quản lý kỹ thuật và lâm sàng và bá»nh viá»n.

Viá»c huấn luyá»n này của IMF trong quản lý y tế vá»i sá»± ủng há» của Äại há»c Camilo José Cela, Äem lại má»t danh hiá»u trÆ°á»ng Äại há»c riêng của mình.

giấy phép phần má»m bao gá»m:

TrÆ°á»ng Kinh doanh IMF vá»i sá»± hợp tác và phá»i hợp vá»i SAGE, má»t nhà lãnh Äạo trong phần má»m quản lý doanh nghiá»p, cung cấp sinh viên hoàn toàn miá»n phí, giấy phép Äào tạo của các chÆ°Æ¡ng trình sau:

 • Sage Nominaplus
 • Sage Contaplus
 • Sage Facturaplus

Yêu cầu truy cập

Bằng hoặc kinh nghiá»m chuyên môn tÆ°Æ¡ng ÄÆ°Æ¡ng

ngÆ°á»i nhận

Chuyên gia và cán bá» quan tâm Äến chuyên hoặc nâng cao kiến ââthức của há» trong viá»c quản lý tá» chức ngành y tế và nắm vững các kỹ nÄng mà ngành này Äòi há»i trong tất cả các lÄ©nh vá»±c: tài chính, nhân lá»±c, hoạch Äá»nh chiến lược, chất lượng và tiếp thá» trách nhiá»m vá» sức khá»e

chương trình

module tôi

Bá»i cảnh và khuôn khá» của ngành y tế

 1. Mô hình tiếng Tây Ban Nha của quản lý y tế: lá»ch sá»­ của nó, nguá»n gá»c và quá trình tiến hóa
 2. So sánh các mô hình tiêu chuẩn sức khá»e. cải cách y tế và xu hÆ°á»ng tÆ°Æ¡ng lai trong chÄm sóc sức khá»e
 3. Quản trá» và lãnh Äạo trong y tế. Các quan chức y tế công cá»ng. Quan há» Äá»i tác công-tÆ° trong sức khá»e
 4. khuôn khá» pháp lý châu Ãu và ngành y tế Tây Ban Nha

Mô-Äun II

Lãnh Äạo và kế hoạch chiến lược

 1. Lên kế hoạch cho há» thá»ng y tế
 2. kế hoạch chiến lược; Balanced Scorecard
 3. Integral Control Panel. chá» sá»
 4. Thá»±c hiá»n vai trò lãnh Äạo. CÆ¡ cấu tá» chức

Mô Äun III

quản lý tài chính

 1. cơ bản
 2. tài chính
 3. Quản lý và kiá»m soát chi phí
 4. quản lý ngân sách

Mô-Äun IV

Thá» trÆ°á»ng

 1. Äá»nh hÆ°á»ng cho bá»nh nhân. Bá»nh nhân là trung tâm của há» thá»ng y tế
 2. Lá»ng ghép chÄm sóc sức khá»e trong xã há»i
 3. Chiến lược Marketing sức khá»e
 4. Thông tin và hình ảnh của dá»ch vụ y tế

Mô-Äun V

Äạo Äức và trách nhiá»m trong Sức khá»e

 1. Äạo Äức và quản lý sức khá»e
 2. Äạo Äức sinh há»c và pháp luật trong lÄ©nh vá»±c y tế
 3. quản lý trách nhiá»m và rủi ro
 4. mô hình quản lý sức khá»e an toàn chá»u trách nhiá»m và kiên nhẫn

Mô-Äun VI

Nhân sá»± và Quản lý thay Äá»i

 1. vấn Äá» cÆ¡ bản của nguá»n nhân lá»±c
 2. Tá» chức và cÆ¡ cấu lại các nguá»n lá»±c
 3. yếu tá» quan trá»ng Äá» lãnh Äạo quản lý thay Äá»i
 4. NgÆ°á»i má»i mô hình quản lý

Mô-Äun VII

Chất lượng và cải tiến liên tục

 1. khái niá»m chất lượng cÆ¡ bản
 2. Tiêu chuẩn quá»c tế. tích hợp há» thá»ng
 3. EFQM
 4. cải tiến liên tục

Mô-Äun VIII

Logistics và dá»ch vụ tá»ng hợp

 1. Logistics và mua hàng
 2. kỹ thuật bá»nh viá»n
 3. dá»ch vụ tá»ng hợp
 4. gia công phần má»m

Mô-Äun IX

Xu hÆ°á»ng má»i trong quản lý y tế

 1. Tính bá»n vững trong há» thá»ng y tế
 2. chÄm sóc y tế toàn dân và mô hình quản lý sức khá»e má»i
 3. Äóng góp của y tế tÆ° nhân cho các dá»ch vụ y tế quá»c gia
 4. Quản lý nguá»n nhân lá»±c trong y tế: thông tin và truyá»n thông công nghá»

dĩ nhiên

Khóa há»c tiếng Anh

Cơ bản, Pre-Intermediate, Intermediate hoặc Xuất Sắc
Há»c sinh có thá» chá»n má»t trong bá»n cấp Äá»

phÆ°Æ¡ng pháp há»c

MBA - Health Management Chuyên cung cấp má»t cách tiếp cận hoàn toàn linh hoạt phù hợp vá»i nhu cầu của bạn, bất ká» vá» trí hoặc thá»i gian Äá»a lý sẵn có.

E-Learning phÆ°Æ¡ng pháp: Tất cả ná»i dung sẽ có mặt tại các trÆ°á»ng Äại há»c trong khuôn viên trÆ°á»ng ảo 24 giá» má»t ngày, 7 ngày má»t tuần, mà không cần bất kỳ nghÄ©a vụ nào của thá»i gian mà làm cho nó cá»±c kỳ linh hoạt. Do Äó, nó trá» nên dá» dàng Äá» hòa giải má»t cuá»c sá»ng chuyên nghiá»p hoạt Äá»ng vá»i há»c tập xuất sắc.

Tất cả ná»i dung Äược cập nhật vá»i Äá» chính xác kỹ thuật, há» rất dá» hiá»u và có má»t Æ¡n gá»i thá»±c tế rõ ràng.

IMF Business School làm dành cho sinh viên của mình:

 1. hÆ°á»ng dẫn cá nhân (chat, Äiá»n thoại, email)
 2. Há»i thảo trên web
 3. Cuá»c tranh luận và các nhóm thảo luận thông qua các diá»n Äàn và chat
 4. kiá»m tra tá»± Äánh giá
 5. nghiên cứu tình huá»ng và tài liá»u
 6. lá»p khả nÄng sá»ng
 7. thÆ° viá»n ảo

Äánh giá

Há»c sinh có tập thá» dục tá»± Äánh giá trong quá trình từng module của chÆ°Æ¡ng trình Äào tạo, giúp Äo lÆ°á»ng sá»± tiến bá» trong nghiên cứu.

Lấy bằng thạc sÄ© kép IMF Business School + Thạc sÄ© Universidad Camilo José Cela là tùy thuá»c vào viá»c khắc phục má»t Äánh giá kỳ thi chính thức.

gia sÆ°

Các ngÆ°á»i chÄm sóc Panel của khóa há»c Äược hình thành chủ yếu bá»i các chuyên gia từ các doanh nghiá»p và các há»c viá»n, mà có thá» cung cấp cho sinh viên kinh nghiá»m làm viá»c thá»±c tế và ví dụ thá»±c tế phát sinh từ kinh nghiá»m của mình trong hoạt Äá»ng kinh doanh.

Tải ná»i dung chÆ°Æ¡ng trình Äá» Äáp ứng Tutors Panel.

Triá»n vá»ng nghá» nghiá»p

Vào cuá»i MBA của chúng tôi vá»i chuyên môn trong quản lý y tế sẽ Äược chuẩn bá» Äá» thá»±c hiá»n nhÆ° sau:

 • Giám Äá»c và Giám Äá»c kinh doanh trong ngành y tế
 • TÆ° vấn chiến lược á» quận tài chính, Marketing hoặc Công nghá» công ty Allied Health
 • ThÆ°Æ¡ng mại và Tiếp thá»
 • Nhân viên phát triá»n kinh doanh
 • tánh gan dạ
Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

O IMF Portugal é uma sociedade comercial de Direito Português inserida no grupo IMF Business School, e a sua atividade dirige-se aos Países de Língua Oficial Portuguesa. O IMF Portugal tem como objeto ... Đọc thêm

O IMF Portugal é uma sociedade comercial de Direito Português inserida no grupo IMF Business School, e a sua atividade dirige-se aos Países de Língua Oficial Portuguesa. O IMF Portugal tem como objeto o exercício das atividades de representação, divulgação, promoção e comercialização em Portugal e nos demais Países de Língua Portuguesa, cursos ministrados por instituições que prestam formação à distância (e-learning), Universidades, Politécnicos e Escolas, sejam nacionais ou estrangeiros. Đọc ít hơn
Lisbon , Bồ Đào Nha trực tuyến + 1 Hơn Ít hơn

Chứng nhận