Mba - chuyên môn trong việc tiếp thị dược phẩm

Chung

Chương trình mô tả

PRL-MBA

Ngành công nghiá»p dược phẩm và nhà thuá»c phát triá»n má»t môi trÆ°á»ng phức tạp và cao quy Äá»nh. Nghiên cứu các loại thuá»c má»i là rất tá»n kém và thiếu tính sẵn sàng của thá»i gian.

Vì lý do này, các nhà tiếp thá» dược phẩm phải Äược chuẩn bá» Äá» Äá»i mặt vá»i những thách thức gặp phải trên con ÄÆ°á»ng thành công của những thÆ°Æ¡ng hiá»u há» quản lý.

MBA này vá»i chuyên ngành Dược Marketing cung cấp các cÆ¡ há»i Äào tạo và phát triá»n nÄng lá»±c trong quản trá» doanh nghiá»p, tiếp thá», xây dá»±ng thÆ°Æ¡ng hiá»u và truyá»n thông kỹ thuật sá» Äá» thá»±c hiá»n kế hoạch chiến lược cho các sản phẩm, dá»ch vụ hoặc các công ty có chiến lược tá»t nhất, phù hợp vá»i tất cả quy Äá»nh hiá»n hành.

Qua khóa Äào tạo này, sẽ có thá»:

 • hiá»u sá»± phức tạp của môi trÆ°á»ng dược phẩm Äá» có thá» thá»±c hiá»n quản lý hiá»u quả của thuá»c hoặc dược phẩm trong phòng thí nghiá»m
 • há»c cách chuẩn bá» má»t kế hoạch tiếp thá» on-off trong cả hai ngành công nghiá»p dược phẩm và tại các nhà thuá»c và theo dõi cùng bằng cách thiết lập mục tiêu và theo dõi hành vi của há» Äá» tái tập trung các hoạt Äá»ng của chÆ°Æ¡ng trình nếu cần thiết
 • có Äược tính nÄng lý luận và thá»±c tiá»n cho phép các chuyên gia Äá» xây dá»±ng "thÆ°Æ¡ng hiá»u dược phẩm" và "sản phẩm thÆ°Æ¡ng hiá»u" bá»n vững, Äáp ứng nhu cầu thá» trÆ°á»ng và thành công theo thá»i gian

giấy phép phần má»m bao gá»m:

TrÆ°á»ng Kinh doanh IMF vá»i sá»± hợp tác và phá»i hợp vá»i SAGE, má»t nhà lãnh Äạo trong phần má»m quản lý doanh nghiá»p, cung cấp sinh viên hoàn toàn miá»n phí, giấy phép Äào tạo của các chÆ°Æ¡ng trình sau:

 • Sage Nominaplus
 • Sage Contaplus
 • Sage Facturaplus

Yêu cầu truy cập

Bằng hoặc kinh nghiá»m chuyên môn tÆ°Æ¡ng ÄÆ°Æ¡ng

ngÆ°á»i nhận

Thạc sÄ© này là hÆ°á»ng Äến các ngành công nghiá»p dược phẩm, tuyên bá» rằng há»c sinh có khả nÄng Äá» thá»±c hiá»n má»t Direction thành công chiến lược, cÅ©ng nhÆ° trao quyá»n cho bạn Äá» bạn có thá» Äánh giá sá»± phù hợp của má»t chiến lược kinh doanh, phân tích các kế hoạch marketing dá»±a, Äảm bảo vì vậy các kết quả mong muá»n cho công ty của bạn.

 • Sinh viên tá»t nghiá»p có nhu cầu chuyên trong lÄ©nh vá»±c dược phẩm Marketing, Äặc biá»t là khuyến khích cho sinh viên tá»t nghiá»p trong ngành Dược, Hóa há»c, Y há»c, Sinh há»c và thú y
 • Dược quan tâm trong viá»c há»c làm thế nào Äá» thiết kế và thá»±c hiá»n má»t kế hoạch marketing chiến thuật và chiến lược trong lÄ©nh vá»±c dược của bạn
 • Những ngÆ°á»i làm viá»c trong các công ty trong ngành công nghiá»p dược phẩm
 • Bất kỳ Dược chuyên nghiá»p hoặc phòng thí nghiá»m dược phẩm tìm cách chuyên thÆ°Æ¡ng mại và tiếp thá»

chương trình

module tôi

CÆ¡ cấu tá» chức và Äá»nh hÆ°á»ng chiến lược công ty

 1. Nguyên tắc và ná»n tảng của Äá»nh hÆ°á»ng chiến lược
 2. phân tích Äá»i thủ cạnh tranh
 3. Nguyên tắc cơ bản của chiến lược xây dựng
 4. thá»±c hiá»n chiến lược
 5. quản lý chiến lược và thay Äá»i
 6. Các loại công ty

Mô-Äun II

môi trÆ°á»ng kinh tế

 1. nguyên tắc cơ bản vỠkinh tế và công ty
 2. Công ty và báo cáo tài chính
 3. Fundamentals Kế toán tài chính

Mô Äun III

quản lý tài chính

 1. Vai trò của quản lý tài chính
 2. kế toán quản trá»
 3. Phân tích Äầu tÆ°
 4. Các hình thức tài chính

Mô-Äun IV

Tiếp thỠvà Quản lý Thương mại

 1. khái niá»m và các chính sách marketing
 2. nghiên cứu thá» trÆ°á»ng
 3. dự báo bán hàng
 4. kế hoạch hành Äá»ng thÆ°Æ¡ng mại
 5. Cách tiếp cận vá»i thế giá»i tiếp thá»
 6. Chuẩn bá» kế hoạch truyá»n thông kỹ thuật sá»
 7. Phân tích Äá»i thủ cạnh tranh tiếp thá» kỹ thuật sá»
 8. các chiến dá»ch tiếp thá» kênh chiếu

Mô-Äun V

The Human Factor trong TỠchức

 1. tá» chức kinh doanh và quản lý thay Äá»i
 2. hoạch Äá»nh chiến lược
 3. chính sách bá»i thÆ°á»ng và các há» thá»ng Æ°u Äãi
 4. Control Panel Äá» quản lý ngÆ°á»i
 5. Äáp ứng quản lý tri thức Äa vÄn hóa
 6. Quản lý vỠhành vi cá nhân và nhóm

Mô-Äun VI

Các kỹ nÄng và quản lý cá nhân

 1. kỹ nÄng quản lý ace cách tiếp cận
 2. Thá»±c hiá»n các kỹ nÄng quản lý
 3. Lãnh Äạo. thẩm quyá»n cá nhân và quản lý chủ chá»t
 4. Tá» chức hàng Äầu
 5. trí tuá» cảm xúc áp dụng cho sá»± phát triá»n của kỹ nÄng quản lý
 6. thông tin liên lạc ná»i bá» và bên ngoài

Mô-Äun VII

Dược môi trÆ°á»ng

 1. Thá» trÆ°á»ng dược phẩm
 2. Cấu trúc của má»t phòng thí nghiá»m dược phẩm
 3. Tiếp thá»
 4. Hiá»u thuá»c
 5. lãnh Äạo quan Äiá»m lâm sàng (Kol của)

Mô-Äun VIII

tiếp thỠdược phẩm

 1. Giá»i thiá»u vá» tiếp thá» dược phẩm
 2. Tiếp thỠKế hoạch I. Phân tích
 3. xây dá»±ng thÆ°Æ¡ng hiá»u
 4. kế hoạch marketing II. chiến lược
 5. Kế hoạch tiếp thá» III. Kế hoạch hoạt Äá»ng

Mô-Äun IX

Má»i quan há» Marketing và kênh kỹ thuật sá»

 1. nguyên tắc cÆ¡ bản tiếp thá» quan há»
 2. Thế giá»i kỹ thuật sá» ngày nay
 3. Các nghiên cứu thá» trÆ°á»ng má»i
 4. Kỹ thuật sá» nghiên cứu dược phẩm. Các ứng dụng má»i cho các thá» trÆ°á»ng má»i
 5. kế hoạch marketing kỹ thuật sá»

Mô-Äun X

Công viá»c tá»ng thá» cuá»i cùng

dĩ nhiên

Khóa há»c tiếng Anh

Cơ bản Pre-trung cấp, trung cấp hoặc cao
Há»c sinh có thá» chá»n má»t trong bá»n cấp Äá»

phÆ°Æ¡ng pháp há»c

MBA - Chuyên ngành trong Pharmaceutical Marketing cung cấp má»t cách tiếp cận hoàn toàn linh hoạt phù hợp vá»i nhu cầu của bạn, bất ká» vá» trí hoặc thá»i gian Äá»a lý sẵn có.

E-Learning phÆ°Æ¡ng pháp: Tất cả ná»i dung sẽ có mặt tại các trÆ°á»ng Äại há»c trong khuôn viên trÆ°á»ng ảo 24 giá» má»t ngày, 7 ngày má»t tuần, mà không cần bất kỳ nghÄ©a vụ nào của thá»i gian mà làm cho nó cá»±c kỳ linh hoạt. Do Äó, nó trá» nên dá» dàng Äá» hòa giải má»t cuá»c sá»ng chuyên nghiá»p hoạt Äá»ng vá»i há»c tập xuất sắc.

Tất cả ná»i dung Äược cập nhật vá»i Äá» chính xác kỹ thuật, há» rất dá» hiá»u và có má»t Æ¡n gá»i thá»±c tế rõ ràng.

IMF Business School làm dành cho sinh viên của mình:

 • hÆ°á»ng dẫn cá nhân (chat, Äiá»n thoại, email)
 • Há»i thảo trên web
 • Cuá»c tranh luận và các nhóm thảo luận thông qua các diá»n Äàn và chat
 • kiá»m tra tá»± Äánh giá
 • nghiên cứu tình huá»ng và tài liá»u
 • lá»p khả nÄng sá»ng
 • thÆ° viá»n ảo

Äánh giá

Äánh giá liên tục vì nó tiến bá» trong nghiên cứu của MBA - Chuyên ngành trong Pharmaceutical Marketing. Má»i module Äược Äánh giá thông qua sá»± kết hợp của các cuá»c Äiá»u tra trá»±c tuyến và phát triá»n của nghiên cứu tình huá»ng.

Lấy bằng kép, Master IMF Business School + Thạc sÄ© Universidad Camilo José Cela, là tùy thuá»c vào viá»c khắc phục tất cả các mô-Äun và sá»± phát triá»n của má»t Äánh giá dá»± án cuá»i cùng.

gia sÆ°

Các ngÆ°á»i chÄm sóc Panel của khóa há»c Äược hình thành chủ yếu bá»i các chuyên gia từ các doanh nghiá»p và các há»c viá»n, mà có thá» cung cấp cho sinh viên kinh nghiá»m làm viá»c thá»±c tế và ví dụ thá»±c tế phát sinh từ kinh nghiá»m của mình trong hoạt Äá»ng kinh doanh.

Tải ná»i dung chÆ°Æ¡ng trình Äá» Äáp ứng Tutors Panel.

Triá»n vá»ng nghá» nghiá»p

Những sinh viên vượt quá MBA vá»i chuyên ngành Dược Marketing, sẽ làm viá»c trên:

 • nhà thuá»c
 • Các công ty hoặc cÆ¡ quan tiếp thá» Công nghiá»p Dược phẩm
 • Quảng cáo cÆ¡ quan ngành y tế
 • nhà phân phá»i dược phẩm
 • TrÆ°á»ng Kinh doanh dược phẩm
 • nhà thuá»c bá»nh viá»n
Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

O IMF Portugal é uma sociedade comercial de Direito Português inserida no grupo IMF Business School, e a sua atividade dirige-se aos Países de Língua Oficial Portuguesa. O IMF Portugal tem como objeto ... Đọc thêm

O IMF Portugal é uma sociedade comercial de Direito Português inserida no grupo IMF Business School, e a sua atividade dirige-se aos Países de Língua Oficial Portuguesa. O IMF Portugal tem como objeto o exercício das atividades de representação, divulgação, promoção e comercialização em Portugal e nos demais Países de Língua Portuguesa, cursos ministrados por instituições que prestam formação à distância (e-learning), Universidades, Politécnicos e Escolas, sejam nacionais ou estrangeiros. Đọc ít hơn
Lisbon , Bồ Đào Nha trực tuyến + 1 Hơn Ít hơn

Chứng nhận