ĐÀO TẠO, MỤC TIÊU

 • Hiểu mô hình châu Âu và đặc thù của họ trong kinh doanh
 • Tìm hiểu những điều cơ bản của phân tích kinh tế và quản trị chiến lược
 • Tăng cường các hoạt động của thị trường tài chính quốc tế và thị trường ngoại hối
 • Đồng hóa các công cụ thích hợp, thuế và quản lý ngân hàng quốc tế
 • Biết làm thế nào để quản lý các mối quan hệ khách hàng, tài sản tài chính và di sản

Một THƯƠNG MẠI

 • Chịu trách nhiệm cho khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng và các tổ chức tín dụng
 • Chuyên gia phân tích tài chính
 • Kiểm soát quản lý
 • thủ quỹ của công ty
 • Quản lý danh mục đầu tư

ĐỀ CƯƠNG MÔN

Thực tập:

 • Tập hoặc nhiệm vụ trong công ty 6 đến 12 tuần trong năm đầu tiên và 12 tuần trong năm thứ 2
 • Hoặc thay thế (liên hệ)

Ngoại ngữ :

 • 1 ngôn ngữ bắt buộc
 • 1 tùy chọn ngôn ngữ bổ sung

THÔNG TIN THỰC TIỄN

Nhập học:

 • Cấp II (bac + 3)
 • 180 tín chỉ
 • vào kỷ lục

đánh giá:

Một số khóa học mỗi năm được tổ chức trong các đối tác trung tâm Fede (Pháp và trên toàn thế giới)

Output Từ Level:

Bắc 5

Thông tin Bằng cấp:

Thạc sĩ châu Âu ** do Liên đoàn châu Âu của Trường (Fede) - một hiệp hội điều chỉnh bởi pháp luật của Thụy Sĩ (CCS.art 60-79).

Các thạc châu Âu là một bằng tốt nghiệp châu Âu xác nhận bởi các IACBE (hội Quốc tế các trường Đại học Kinh doanh Giáo dục) là một cơ quan kiểm định của Mỹ.

Chương trình được giảng dạy bằng:
 • Người Pháp

Xem 17 các khóa học tại INEAD »

Khóa học này là Trực tuyến
Start Date
Ghi danh mở rộng
Duration
2 năm
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ

Ghi danh mở rộng

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date