Đọc Mô tả chính thức

Tất nhiên trong pedagogies kỹ thuật số

&nbsp

  • Cốt lõi của mô-đun giao hàng: Thiết kế, phát triển và phân phối với triết lý cảm ứng công nghệ cao và cao các chương trình được thực hiện hoàn toàn thông qua các không gian học tập trực tuyến hợp tác (CLS) hướng dẫn bởi một giảng viên quốc tế bao gồm những cái tên tốt nhất trong học thuật và nghiên cứu.
  • Bằng tốt nghiệp: PGCEDP
  • Công nhận: AIC Xin-ga-po, EduTrust

Xem 3 các khóa học tại Taaleem College of International Studies »

Khóa học này là Trực tuyến
Start Date
Tháng Bảy 2019
Duration
8 tháng
Toàn thời gian
Price
2,500 USD
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng Bảy 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng Bảy 2019