MBA bắt nguồn từ Hoa Kỳ vào năm 1881 khi quốc gia công nghiệp điều hành tìm cách tiếp cận khoa học để quản lý. Trong những năm qua nhu cầu về các chuyên gia hành chính với trình độ cao và đào tạo chuyên ngành đã tăng lên đều đặn. Nhưng chưa bao giờ trong lịch sử có nhu cầu về sinh viên tốt nghiệp MBA thành công như là một yếu tố quan trọng cho sự thành công của công ty như trong môi trường toàn cầu hiện nay.

Chương trình CSU của Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh cung cấp một sự hiểu biết về thực tiễn lý thuyết, lịch sử và các vấn đề hiện tại trong kinh doanh và công nghiệp; đào tạo sinh viên trong các phương pháp nghiên cứu tổng quát và để phân tích và giải thích nghiên cứu trong lĩnh vực này; và khám phá mối quan hệ giữa kinh doanh với xã hội và các vấn đề toàn cầu ảnh hưởng đến nghề nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp MBA của CSU trực tuyến trở nên những nhà lãnh đạo kinh doanh có ảnh hưởng với khả năng xác định, phân tích và giải quyết các vấn đề quản lý và quản trị kinh doanh phức tạp.

Chương trình giảng dạy

Yêu cầu về Quản trị Kinh doanh (25 giờ tín dụng)

 • Định hướng sinh viên
 • Các phương pháp quản lý nguồn nhân lực
 • Tiếp thị tiên tiến
 • Nghiên cứu và Lý thuyết Tổ chức
 • kinh doanh quốc tế
 • Hệ thống thông tin quản lý
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Đạo đức kinh doanh
 • Quản lý chiến lược và chính sách kinh doanh

Các khóa học tập trung về Quản trị Kinh doanh trực tuyến (12 giờ tín dụng)


Chọn bất kỳ 4 (12 tín chỉ giờ) kinh doanh sau đại học hoặc kinh doanh liên quan
các khóa học từ tập trung kinh doanh. Sinh viên cũng có cơ hội để hoàn thành 3-6 giờ thực tập có giám sát (INT 5990 cho 3-6 tín chỉ giờ), thay thế 1-2 trường đại học kinh doanh hoặc các khóa học liên quan đến kinh doanh.


Các khóa học có thể được sử dụng cho môn tự chọn:

 • Tập
 • Kinh tế cho nhà quản lý
 • HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU
Chương trình được giảng dạy bằng:
 • Anh

Xem 19 các khóa học tại Columbia Southern University »

Khóa học này là Trực tuyến
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Bán thời gian
Price
9,250 USD
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date