Thạc sĩ kỹ thuật phần mềm cho các hệ thống nhúng

Chung

Có sẵn 2 địa điểm

Chương trình mô tả

Viá»n Fraunhofer nghiá»m Software Engineering IESE cung cấp các khóa há»c là má»t Äá»c Äáo bán thá»i gian Thạc sÄ© mà chủ yếu chạy nhÆ° má»t chÆ°Æ¡ng trình Äào tạo từ xa bằng các cách và Trung tâm Nghiên cứu Quá»c tế (DISC) của. Khóa há»c Äược hÆ°á»ng Äến Äại biá»u quá»c tế và do Äó Äược thá»±c hiá»n hoàn toàn bằng tiếng Anh.

  • Loại khóa há»c: Khóa há»c Äào tạo từ xa Part-time
  • Trình Äá» chuyên môn: Thạc sÄ© Kỹ thuật (ThS.)
  • Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh
  • Ná»i dung khóa há»c: Phát triá»n phần má»m cho các há» thá»ng nhúng, quản lý dá»± án, yêu cầu kỹ thuật, dòng sản phẩm phần má»m kỹ thuật, vv
  • Làm thế nào khóa há»c Äược tá» chức: Tá»± nghiên cứu cá»ng vá»i khuôn mặt-Äá»i-mặt module tại Phòng thí nghiá»m Công nghá» phần má»m Fraunhofer IESE á» Kaiserslautern
  • Äiá»u kiá»n nhập há»c: Ứng viên phải hoàn thành chÆ°Æ¡ng trình Äại há»c trong má»t, ngành khoa há»c hoặc công nghá» thông tin kỹ thuật và phải có ít nhất hai nÄm kinh nghiá»m chuyên nghiá»p trong phát triá»n phần má»m
  • Thông tin bá» sung: công nhận ASIIN

Nhóm mục tiêu

Các chÆ°Æ¡ng trình giáo dục từ xa Äược thiết kế cho các chuyên gia làm viá»c trong lÄ©nh vá»±c phát triá»n phần má»m, những ngÆ°á»i cần Äá» có Äược kiến ââthức tiên tiến vá» công nghá» má»i và những ngÆ°á»i muá»n má» rá»ng các kỹ nÄng kỹ thuật phần má»m của há» bằng cách theo Äuá»i giáo dục sau Äại há»c trong công nghá» phần má»m.

ChÆ°Æ¡ng trình mục tiêu sinh viên tá»t nghiá»p các ngành kỹ thuật nhÆ° kỹ thuật Äiá»n, cÆ¡ khí, công nghiá»p, sinh viên tá»t nghiá»p của ká»· luật CNTT nhÆ° tin há»c khoa há»c máy tính và kinh doanh, và sinh viên tá»t nghiá»p các ngành phi kỹ thuật, chẳng hạn nhÆ° toán há»c và vật lý.

Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

Learning to handle new technology and new techniques is an essential part of the innovation process. The Fraunhofer Academy understands that it takes real expertise to channel the innovative potential ... Đọc thêm

Learning to handle new technology and new techniques is an essential part of the innovation process. The Fraunhofer Academy understands that it takes real expertise to channel the innovative potential of research findings into a company’s day-to-day operations. Đọc ít hơn
BẠC , Freiburg , Munich , Kassel + 3 Hơn Ít hơn