Thạc Sĩ Quản Lý Chăm Sóc Sức Khỏe

Chung

Chương trình mô tả

ChÆ°Æ¡ng trình MBA này Äược chấp thuận bá»i Bá» Giáo dục Hoa Kỳ cho ChÆ°Æ¡ng trình Há» trợ Sinh viên Liên bang IV.

NÄng lá»±c của chÆ°Æ¡ng trình và mục tiêu há»c tập

  • Kiá»u và kỹ nÄng lãnh Äạo - Äá» chứng tá» khả nÄng há»c nhiá»u phong cách lãnh Äạo và kỹ nÄng Äá» dẫn dắt những ngÆ°á»i theo dõi khác nhau trong các tình huá»ng khác nhau.
  • Truyá»n thông và Quản lý Nhóm - Äá» chứng tá» khả nÄng giao tiếp hiá»u quả trong viá»c ra quyết Äá»nh, tiếp thá», lập kế hoạch chiến lược và thá»±c hiá»n.
  • Kiến thức vá» Hành vi Tá» chức - Äá» chứng minh khả nÄng phân tích, lập kế hoạch và cải tiến quy trình tá» chức bao gá»m hành vi tá» chức.
  • Phân tích, tÆ° duy phê bình và nghiên cứu - Äá» chứng minh khả nÄng thá»±c hiá»n tÆ° duy phê phán và phân tích, nghiên cứu Äiá»u tra, và giải quyết vấn Äá». PhÆ°Æ¡ng pháp thá»ng kê Äược sá»­ dụng Äá» phân tích các vấn Äá» cụ thá».
  • Tài chính Quản lý và Kế toán - Thá» hiá»n khả nÄng giải thích thông tin tài chính kế toán và quản lý ngân sách cho các quyết Äá»nh Äầu tÆ° dài hạn hợp lý cho sá»± phát triá»n của tá» chức.
  • Phát triá»n kinh doanh toàn cầu và Quản lý - Äá» chứng tá» khả nÄng há»c cách phát triá»n và quản lý các doanh nghiá»p phức tạp trên toàn thế giá»i hiá»u quả.

Các khóa tập trung Quản lý chÄm sóc sức khoẻ

Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

IGlobal University (IGU) is transforming the world by providing the most effective education to every human being for their intellectual, professional, spiritual development and growth, whether they a ... Đọc thêm

IGlobal University (IGU) is transforming the world by providing the most effective education to every human being for their intellectual, professional, spiritual development and growth, whether they are young or old, rich or poor, privileged or underprivileged, local or remote. Đọc ít hơn