Thạc sĩ trong tính bền vững và trách nhiệm xã hội

Chung

Chương trình mô tả

Mục tiêu tổng thể của Thạc sĩ này là phân tích và làm sâu sắc hơn các khái niệm và nhiều kích thước của phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR), với sự nhấn mạnh về khả năng áp dụng các công cụ quản lý hiện hành và chính sách đánh giá và chiến lược thực hiện tất cả các cấp trong các tổ chức tích hợp CSR và các cơ chế đối thoại và tương tác với các bên liên quan hoặc các nhóm lợi ích.

Thạc sĩ nhằm mục đích đào tạo các chuyên gia để áp dụng trong thực tế phương pháp tiếp cận với đạo đức, tính bền vững và trách nhiệm xã hội và môi trường trong các mô hình kinh doanh và kinh doanh hiện có, cũng như các tổ chức công cộng và tư nhân khác, chẳng hạn như phi lợi nhuận các tổ chức lợi nhuận hay hành chính công.

  • Phối hợp: Mª Ángeles Fernández Izquierdo. Sở Tài chính và Kế toán. Uji.
  • Đại học Điều phối: Đại học Quốc gia Giáo dục từ xa
  • Interuniversity với: Universitat Jaume I
  • Số tín chỉ: 60 tín chỉ ECTS
  • Thời gian: một năm học (tháng 11 năm 2017 / tháng 9 năm 2018). Tính linh hoạt để tham gia khóa học trong hai đợt.
  • khoảng cách Offer
  • Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Tây Ban Nha
  • Giá: chờ xuất bản (2016: 46,20 € / tín dụng)
Cập nhật lần cuối Tháng Ba 2017

Giới thiệu về trường

Universitat Jaume I (UJI) came into being as a higher education and research centre on 27 February 1991 to meet the unanimous social demand in the Castelló area. It was also the fruit of a tradition i ... Đọc thêm

Universitat Jaume I (UJI) came into being as a higher education and research centre on 27 February 1991 to meet the unanimous social demand in the Castelló area. It was also the fruit of a tradition in education inherited from the Teacher Training studies at the old University College of Castelló (Col·legi Universitari de Castelló, CUC), which dated from 1969. Đọc ít hơn
Castellón de la Plana