Thạc sĩ Marketing, Bán hàng và Quản lý chiến lược kỹ thuật số

Chung

Giới thiệu về trường

IEBS, the School of Business Innovation and Entrepreneurship, born during the world crisis with the aim of providing a real alternative to traditional teaching model alternative.

IEBS, the School of Business Innovation and Entrepreneurship, born during the world crisis with the aim of providing a real alternative to traditional teaching model alternative. Đọc ít hơn
Barcelona
Xem hồ sơ trường