Thạc sĩ Quản lý kỹ thuật trực tuyến

Chung

Chương trình mô tả

66212_men-827301_640.jpg


MS trá»±c tuyến vá» Quản lý Kỹ thuật (MSEM) chuẩn bá» cho các chuyên gia công nghá» trá» thành những ngÆ°á»i dẫn Äầu ngành. ChÆ°Æ¡ng trình cấp bằng tá»t nghiá»p này cung cấp chiến lược kinh doanh, tiếp thá», phát triá»n sản phẩm và nÄng lá»±c lãnh Äạo, cÅ©ng nhÆ° các kỹ nÄng khoa há»c dữ liá»u, cần thiết Äá» chuyá»n sang vai trò lãnh Äạo. Kết quả? HÆ¡n má»t ná»­a sá» sinh viên của chúng tôi nhận Äược khuyến mãi trong khi ghi danh vào chÆ°Æ¡ng trình.

Äiá»m ná»i bật của ChÆ°Æ¡ng trình

 • Äược thiết kế cho các chuyên gia có 2 nÄm kinh nghiá»m làm viá»c, những ngÆ°á»i muá»n phát triá»n kinh doanh và kỹ nÄng lãnh Äạo cần thiết Äá» trá» thành má»t nhà lãnh Äạo công nghá» Äang trên Äà phát triá»n.
 • Kiếm bằng MSEM trá»±c tuyến 100% thông qua má»t ná»n tảng há»c tập kỹ thuật sá» hiá»n Äại, cung cấp cho bạn sá»± linh hoạt Äá» há»c vá»i tá»c Äá» phù hợp nhất vá»i lá»ch trình và ngân sách của bạn.
 • Tích hợp kiến thức của bạn vào các dá»± án quan trá»ng thá» hiá»n khả nÄng của bạn ÄỠáp dụng những gì bạn Äã há»c.
 • Há»c há»i từ các giảng viên có kinh nghiá»m sâu sắc trong ngành và từ các bạn cùng lá»p Äã chia sẻ kinh nghiá»m và mục tiêu.
 • Truy cập tài nguyên và mạng lÆ°á»i toàn cầu của má»t trÆ°á»ng Äại há»c hàng Äầu Äá» làm phong phú thêm giáo dục của bạn và khai thác các cÆ¡ há»i nghá» nghiá»p.

ChÆ°a sẵn sàng Äá» bắt Äầu má»t chÆ°Æ¡ng trình Thạc sÄ© Khoa há»c? Chúng tôi cÅ©ng cung cấp các cÆ¡ há»i há»c tập giáo dục chuyên nghiá»p.

Giáo dục chuyên nghiá»p

Các khóa há»c Giáo dục Chuyên nghiá»p cấp Äá» cá nhân, sau Äại há»c Äược thiết kế Äá» cung cấp cho bạn kiến thức cần thiết khi bạn cần. Các khóa há»c Äược má» cho cả các chuyên gia làm viá»c và sinh viên tá»t nghiá»p Äại há»c Tufts.

 • Các lá»p há»c buá»i tá»i thuận tiá»n diá»n ra từ 6 giá» tá»i - 9 giá» tá»i Äá» Äáp ứng viá»c làm toàn thá»i gian.
 • Các cá nhân có thá» chuyá»n tá»i Äa sáu tín chá» cho MS trong chÆ°Æ¡ng trình Quản lý Kỹ thuật.

Tufts Gordon Institute là má»t thành viên tá»± hào của ChÆ°Æ¡ng trình Thạc sỹ Quản lý Các chÆ°Æ¡ng trình Quản lý Kỹ thuật (MEMPC), má»t nhóm nhá» các chÆ°Æ¡ng trình Äại há»c cấp cao Äược công nhận trong quản lý kỹ thuật và các vÄn bằng liên quan.

Yêu cầu ứng dụng

 • Phí ÄÄng ký
 • CV / CV
 • Tuyên bá» cá nhân
  • Xin vui lòng gá»­i má»t bài luận luận của 600-800 từ Äá» giải Äáp các câu há»i sau: Tại sao bạn lại muá»n theo há»c ChÆ°Æ¡ng trình MSEM của Tufts Gordon và làm thế nào Äá» nó phù hợp vá»i nguyá»n vá»ng nghá» nghiá»p trong tÆ°Æ¡ng lai và các mục tiêu cá nhân? Tại sao bạn Äã chá»n chÆ°Æ¡ng trình bằng cấp này? Xin lÆ°u ý: Tufts Gordon Institute yêu cầu vá» thá»i lượng cá nhân của các yêu cầu khác vá»i các yêu cầu ghi trong ÄÆ¡n Tufts Graduate School.
 • Äiá»m GRE / GMAT chính thức tùy chá»n; không yêu cầu
 • TOEFL chính thức hoặc IELTS, nếu có
 • Bảng Äiá»m
 • Hai thÆ° giá»i thiá»u
 • Bài luận tùy chá»n (200-250 từ)
 • Bài tiá»u luận này thá»±c sá»± là tùy chá»n và không phải là má»t yêu cầu. Chá» hoàn thành bài luận này nếu bạn cảm thấy nó tÄng thêm giá trá» cho ứng dụng của bạn và cung cấp cho há»i Äá»ng tuyá»n sinh má»t bức tranh hoàn chá»nh vá» con ngÆ°á»i bạn. Nếu có thá», bao gá»m các ví dụ trong vòng ba nÄm qua. Xin lÆ°u ý: Bạn sẽ nhận Äược lá»i nhắc cung cấp cho bạn cÆ¡ há»i tải lên má»t bài luận tùy chá»n chá» sau khi bạn gá»­i ứng dụng trá»±c tuyến chính.
 • Chá»n má»t trong ba câu há»i sau:
  • Hãy cho chúng tôi biết vá» khoảng thá»i gian bạn phải thuyết phục má»t cá nhân hoặc nhóm ý tÆ°á»ng của bạn.
  • Cho chúng tôi biết vá» kinh nghiá»m lãnh Äạo có ý nghÄ©a nhất của bạn
  • Hãy cho chúng tôi biết vá» thá»i gian bạn xác Äá»nh Äược cÆ¡ há»i cải tiến trong phạm vi phòng ban / công ty / tá» chức của bạn và bạn Äã có thá» thá»±c hiá»n thành công thay Äá»i này.

Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

The Tufts University School of Engineering offers a rigorous engineering education in a unique environment that blends the intellectual and technological resources of a world-class research university ... Đọc thêm

The Tufts University School of Engineering offers a rigorous engineering education in a unique environment that blends the intellectual and technological resources of a world-class research university with the strengths of a top-ranked liberal arts college. Đọc ít hơn