Đọc Mô tả chính thức

  • Khái niệm cơ bản về Internet Marketing
  • Khóa cơ bản về tiếp thị qua Internet
  • Chương trình Tạo và Tiếp thị iPhone
  • Khóa học Quản lý Bán hàng và Bán hàng
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 365 các khóa học tại John Academy »

Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Duration
Trường liên hệ
Bán thời gian
Toàn thời gian
Deadline
Theo địa điểm
Theo ngày