Đọc Mô tả chính thức

Các bậc thầy của giáo dục trong giảng dạy và học tập tại Đại học Concordia Chicago được thiết kế cho các nhà giáo dục hiện tại những người mong muốn làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của họ về chương trình giảng dạy, giảng dạy và lý thuyết đánh giá thông qua một ống kính của học viên. Chương trình này cung cấp các chiến lược giảng dạy sáng tạo liên quan đến công nghệ trong lớp học, dân số sinh viên đa dạng, đọc viết kỷ luật, và môi trường đánh giá ngày càng phức tạp có trách nhiệm kiểm soát tiêu chuẩn và đánh giá quốc gia.

Xin lưu ý, chương trình này không dẫn đến giấy phép giảng dạy và được thiết kế cho những người đã làm việc trong lĩnh vực giáo dục.

Mục tiêu học tập

Các ứng viên sẽ:

  • Tích hợp các lý thuyết nền tảng với bài học phức tạp và thiết kế chương trình giảng dạy, hướng dẫn gương mẫu và đánh giá có trách nhiệm.
  • Phát triển sự hiểu biết về làm thế nào để đáp ứng nhu cầu của tất cả người học sử dụng sự phân biệt, chỉ dẫn và đánh giá có hiệu quả.
  • Áp dụng sự hiểu biết về sự đa dạng trong học tập với thực hành giảng dạy trên lớp.
  • Nhận thức được vai trò quan trọng của công nghệ trong dạy và học.

Chiều dài chương trình

30 tín chỉ *, 12 hoặc 24 tháng

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 32 các khóa học tại Concordia University Chicago - Online Degree Programs »

Cập nhật lần cuối October 15, 2018
Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Tháng 8 2019
Duration
12 - 24 tháng
Toàn thời gian
Deadline
Trường liên hệ
International Students. August 23, 2018 Domestic Students.
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
International Students. August 23, 2018 Domestic Students.

Tháng 8 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
International Students. August 23, 2018 Domestic Students.
End Date