Keystone logo

2 Trực tuyến Các chương trình trong Bệnh lý trong nói chuyện và ngôn ngữ 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Bệnh lý trong nói chuyện và ngôn ngữ
  • Bệnh lý trong nói chuyện và ngôn ngữ
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

    Trực tuyến Các chương trình trong Bệnh lý trong nói chuyện và ngôn ngữ

    Một khóa học về bệnh học ngôn ngữ-lời nói có thể giúp sinh viên hiểu được rối loạn ngôn ngữ ảnh hưởng đến con người như thế nào và cách điều trị hoặc quản lý những khuyết tật đó. Học sinh có thể được hưởng lợi từ khía cạnh đào tạo lâm sàng của chương trình để có kinh nghiệm được giám sát trong lĩnh vực này.