University Oldenburg. C3L – Center for Lifelong Learning

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Äại há»c Carl von Ossietzky của Oldenburg Äược thành lập vào nÄm 1973, khiến nó trá» thành má»t trong những trÆ°á»ng Äại há»c trẻ của Äức. Mục tiêu của nó là tìm ra câu trả lá»i cho những thách thức lá»n mà xã há»i phải Äá»i mặt trong thế ká»· 21 - thông qua nghiên cứu tiên tiến, liên ngành.

Các Pathways trong khuôn viên Oldenburg là ngắn gá»n: nhân viên giảng dạy của trÆ°á»ng Äại há»c và nhân viên hành chính làm viá»c chặt chẽ vá»i nhau, sá»­ dụng cách tiếp cận Äa ngành. Nhiá»u ngÆ°á»i Äược lá»ng ghép vào các khu vá»±c nghiên cứu Äặc biá»t, các nhóm nghiên cứu và các nhóm Æ°u tú của châu Ãu.

TrÆ°á»ng hợp tác chặt chẽ vá»i hÆ¡n 200 trÆ°á»ng Äại há»c khác trên toàn thế giá»i và cÅ©ng liên kết vá»i các viá»n phi Äại há»c trong các lÄ©nh vá»±c nghiên cứu, giáo dục, vÄn hóa và kinh doanh.

Äại há»c Oldenburg Äang chuẩn bá» hÆ¡n 13.700 sinh viên cho cuá»c sá»ng chuyên nghiá»p. Nó cung cấp má»t loạt các ngành, từ nghiên cứu ngôn ngữ, nghiên cứu vÄn hóa và nhân vÄn Äến khoa há»c giáo dục, nghá» thuật và âm nhạc, khoa há»c kinh tế và xã há»i, toán há»c, khoa há»c máy tính, khoa há»c tá»± nhiên và các chÆ°Æ¡ng trình khoa há»c y tế và y tế má»i Äược thành lập vào nÄm 2012 .116043_pexels-photo-864994.jpeg

Địa điểm

Oldenburg

University Oldenburg. C3L – Center for Lifelong Learning

Address
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Ammerländer Heerstraße 114-118
26129 Oldenburg, Hạ Sachsen, Đức