Dublin City University | DCU Connected - Excellence in Online Education

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Äiá»u gì sẽ xảy ra nếu bạn có thá» theo Äuá»i chÆ°Æ¡ng trình há»c trá»±c tuyến Äẳng cấp quá»c tế Ailen theo lá»ch trình của bạn, từ sá»± thoải mái của nhà riêng, tại thá» trấn của bạn, á» bất cứ Äâu trên thế giá»i? Há»c trá»±c tuyến vá»i DCU Connected cho phép bạn truy cập từ xa vào tất cả các nguá»n lá»±c của má»t trÆ°á»ng Äại há»c Äã Äược thành lập: chÆ°Æ¡ng trình giảng dạy sáng tạo, giáo viên ná»i tiếng và trao Äá»i sinh Äá»ng vá»i những ngÆ°á»i há»c cùng trÆ°á»ng.

Äây không phải là há»c trá»±c tuyến nhÆ° bạn tÆ°á»ng tượng - vá»i Connected, bạn sẽ là má»t phần tích hợp và vô giá của cá»ng Äá»ng trÆ°á»ng Äại há»c. Vá»i DCU Connected, há»c tập sẽ xảy ra bất cứ lúc nào, bất kỳ nÆ¡i nào. Viá»c há»c từ xa Äã không bao giá» cảm thấy gần gÅ©i.

DCU

Äiá»u gì làm chúng ta tá»t hÆ¡n?

DCU Connected phù hợp vá»i nhiá»m vụ của DCU trong viá»c biến Äá»i cuá»c sá»ng và xã há»i. Tại DCU, chúng tôi nhận thấy rằng không phải tất cả má»i ngÆ°á»i Äá»u có thá» lá»±a chá»n làm viá»c toàn thá»i gian, trong khuôn viên của trÆ°á»ng. Äá»i vá»i những sinh viên này, mục tiêu của chúng tôi là cung cấp khả nÄng tiếp cận linh hoạt các chÆ°Æ¡ng trình DCU Äược công nhận Äầy Äủ. Bạn không chá» có thá» tham gia các khóa há»c bất ká» vá» trí của bạn, mà bạn còn có cÆ¡ há»i kết ná»i trá»±c tiếp vá»i mạng lÆ°á»i sinh viên ngày càng quá»c tế.

Kết quả là bạn sẽ có bằng cấp Ailen trên toàn cầu cung cấp má»t quan Äiá»m Äá»c Äáo, Äa diá»n vá» má»t sá» thách thức và cÆ¡ há»i lá»n mà thế giá»i phải Äá»i mặt.

DCU

Địa điểm

Dublin

Address
Glasnevin, Dublin 9, Ireland
Dublin, Hạt Dublin, Ireland

Chứng nhận

AACSB Accredited