Ducere Business School

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Bằng cấp liên quan Äến ngành công nghiá»p nhất thế giá»i

Ducere Äã hợp tác vá»i Äại há»c Wales Trinity Saint David Äá» cung cấp các bằng cấp có chứa các tài nguyên kinh doanh Äá»c nhất mà Ducere ná»i tiếng, cá»ng vá»i sá»± nghiêm khắc há»c thuật do Äại há»c Royal Chartered lâu Äá»i nhất á» xứ Wales và Anh cung cấp sau các trÆ°á»ng Äại há»c Oxford và Cambridge .

Sá»± hợp tác này Äã giúp Ducere và Äại há»c xứ Wales Trinity Saint David tá»± hào cung cấp các bằng sáng tạo nhất - má»t chÆ°Æ¡ng trình Äại há»c Äá»c Äáo cho phép sinh viên làm viá»c trên các dá»± án thá»±c sá»± vá»i các tá» chức kinh doanh hàng Äầu á» Anh.

DÅ«cere là má»t doanh nghiá»p xã há»i công nghá» cao hiá»n Äại, mang tâm trí truyá»n cảm hứng nhất thế giá»i và các công nghá» tiên tiến nhất Äến giáo dục Äại há»c. Các chÆ°Æ¡ng trình giáo dục Äại há»c của chúng tôi tài trợ cho viá»c phát hành và phát triá»n vÄn hóa Äá»t phá trên 24 quá»c gia châu Phi. Äến nay Quỹ Äã xuất bản hÆ¡n 700 tác giả sinh viên trong 50 Bá» sÆ°u tập các câu chuyá»n vá» trẻ em châu Phi.

Bằng Äại há»c cho ná»n kinh tế Äá»i má»i thế ká»· 21

Hợp tác vá»i các trÆ°á»ng Äại há»c và các công ty lá»n, Ducere cung cấp các mức Äá» Äược thiết kế Äá» Äáp ứng nhu cầu của ngÆ°á»i há»c hiá»n Äại thông qua nghiên cứu trá»±c tuyến linh hoạt, dá»± án kinh doanh thá»±c tế và há» trợ sinh viên tuyá»t vá»i.Study anywhere in the world with a Ducere online degree

Giáo dục Äại há»c thá»±c tiá»n và liên quan Äến ngành

Các khóa há»c của Ducere Äược phá»i hợp vá»i các tá» chức hàng Äầu Äá» cung cấp giáo dục Äại há»c thá»±c sá»± chuẩn bá» cho sinh viên tá»t nghiá»p thá»±c hiá»n các bÆ°á»c Äi nghá» nghiá»p tiếp theo của há». Các quan há» Äá»i tác trong ngành của Ducere há» trợ viá»c tạo ra ná»i dung khóa há»c thiết thá»±c và có liên quan; các dá»± án công nghiá»p thá»±c sá»± kết ná»i sinh viên vá»i thế giá»i kinh doanh thá»±c sá»±.

Hoàn thành má»t vÄn bằng vá»i DÅ«cere và UWTSD là má»t trải nghiá»m Äá»c Äáo, có giá trá» mà bạn không thá» Äạt Äược á» nÆ¡i khác. Cho dù bạn chá»n Äá» bắt Äầu kinh doanh của riêng bạn, tạo ra má»t doanh nghiá»p xã há»i, hoặc làm viá»c trong má»t tá» chức, bạn sẽ há»c thông qua viá»c áp dụng các kỹ nÄng cho những thách thức kinh doanh thá»±c sá»±. Má»t mức ÄỠáp dụng vá»i các kỹ nÄng sá»­ dụng lao Äá»ng tìm kiếm, sẽ Äảm bảo rằng bạn thành công trong bất kỳ con ÄÆ°á»ng bạn chá»n.

University of Wales Trinity Saint David historical Campus

Những hiá»u biết thá»±c sá»± từ các nhà lãnh Äạo toàn cầu và các nhà Äá»i má»i kinh doanh

Ban lãnh Äạo toàn cầu của Ducere bao gá»m hÆ¡n 250 lãnh Äạo ngành công nghiá»p từ các cấp cao nhất trong Äá»i sá»ng công chúng, bao gá»m các cá»±u Tá»ng thá»ng, Thủ tÆ°á»ng, CEO, các doanh nhân và các nhà từ thiá»n.

Thông tin chi tiết vá» video từ các nhà lãnh Äạo này Äược dá»t trong toàn bá» ná»i dung khóa há»c và chÆ°Æ¡ng trình giảng dạy của Ducere, thu hẹp khoảng cách giữa các nghiên cứu há»c thuật và há»c tập thá»±c tế có liên quan Äến ngành.

"Má»t mức Äá» giải quyết vấn Äá» hiá»u quả và áp dụng tại nÆ¡i làm viá»c"

Sky News Live (Switzer Daily)

âCác nhà lãnh Äạo toàn cầu⦠cung cấp các khóa há»c lãnh Äạo thá»±c tếâ

Tạp chí hàng tuần

Địa điểm

Swansea

Address
Swansea, Xứ Wales, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland