Elizabeth Johnson Organization

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Các khóa há»c tiếng Anh cho trẻ em, thanh thiếu niên và ngÆ°á»i lá»n

Tại EJO, chúng tôi duy trì truyá»n thá»ng xuất sắc trong viá»c giảng dạy các khóa há»c tiếng Anh cho trẻ em, thanh thiếu niên và ngÆ°á»i lá»n, vá»i hÆ¡n 50 nÄm kinh nghiá»m. Giáo viên của chúng tôi Äược dành riêng Äá» ÄÆ°a ra những Äiá»u tá»t nhất trong má»i há»c sinh. Chúng tôi sá»­ dụng các sách giáo khoa và tài nguyên gần Äây nhất Äá» dạy trẻ em, thanh thiếu niên và ngÆ°á»i lá»n và Äá»ng cảm vá»i nhu cầu của từng há»c sinh. PhÆ°Æ¡ng pháp của chúng tôi kết hợp ngữ pháp, Äá»c và từ vá»±ng vá»i há»i thoại.

Trong các lá»p há»c của chúng tôi, tiếng Anh Äược nói liên tục và nói là cách tá»t nhất Äá» há»c!


Tại sao chá»n chúng tôi?

Chá»n khóa há»c ngôn ngữ phù hợp nhất thá»±c sá»± quan trá»ng bá»i vì Äó là vá» viá»c Äầu tÆ° cho tÆ°Æ¡ng lai. Cho dù bạn Äang tìm kiếm má»t khóa há»c nghá» hè cho má»t chÆ°Æ¡ng trình má»t-má»t chuyên sâu cho bản thân, má»t thành viên trong gia Äình hoặc má»t nhân viên của bạn, chúng tôi chắc chắn rằng câu trả lá»i là Há»c tiếng Anh vá»i chúng tôi!

106992_106948_Smiley.jpg

Chúng tôi cung cấp:

NÄm mÆ°Æ¡i nÄm kinh nghiá»m sắp xếp các chÆ°Æ¡ng trình tiếng Anh rất thành công

Chúng tôi Äã dạy tiếng Anh cho sinh viên từ các quá»c gia khác trong nÄm mÆ°Æ¡i nÄm. Trong thá»i gian này, chúng tôi Äã chào Äón hÆ¡n 250.000 sinh viên Äến VÆ°Æ¡ng quá»c Anh trong các khóa há»c khác nhau và ná»i tiếng trên toàn thế giá»i.

Chúng tôi sắp xếp các khóa há»c quá»c tế, các chÆ°Æ¡ng trình cho các nhóm quá»c tá»ch duy nhất và Bài há»c tiếng Anh tại nhà, nÆ¡i các há»c sinh cá nhân sá»ng và há»c tập tại nhà của má»t giáo viên chủ nhà.

Tất cả các khóa há»c, ngoại trừ các chÆ°Æ¡ng trình há»c trá»±c tuyến, Äược công nhận bá»i Há»i Äá»ng Anh. Chúng tôi là thành viên của hiá»p há»i quá»c gia gá»m các trÆ°á»ng dạy tiếng Anh và các tá» chức khóa há»c ngôn ngữ, tiếng Anh, và, trong khuôn khá» này, của nhóm chuyên gia, Young Learners English UK.

Trong má»t thế giá»i thay Äá»i nhanh chóng, sá»± cá»ng hiến của chúng tôi cho má»i há»c sinh của chúng tôi vẫn không thay Äá»i.


Tất cả các khóa há»c, ngoại trừ các chÆ°Æ¡ng trình há»c trá»±c tuyến, Äược công nhận bá»i Há»i Äá»ng Anh

Chứng nhận của Há»i Äá»ng Anh là tiêu chuẩn Äảm bảo chất lượng Äược công nhận cho viá»c giảng dạy tiếng Anh á» Anh. Há»i Äá»ng Anh kiá»m tra các tá» chức cung cấp các khóa há»c bằng tiếng Anh nhÆ° má»t Ngoại ngữ Äá»u Äặn. Những ngÆ°á»i Äáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao Äã thá»a thuận Äược công nhận bá»i Há»i Äá»ng Anh.

Kiá»m Äá»nh chất lượng cung cấp cho sinh viên má»t sá»± Äảm bảo vá» chất lượng. Các khóa há»c của chúng tôi Äã Äược công nhận ká» từ khi giá»i thiá»u chÆ°Æ¡ng trình kiá»m Äá»nh chất lượng cho các nhà cung cấp các khóa há»c tiếng Anh.


Không chá» là má»t khóa há»c - má»t trải nghiá»m há»c ngôn ngữ hoàn chá»nh

Bạn há»c tiếng Anh trong các buá»i há»c vá»i giáo viên của bạn nhÆ°ng cÅ©ng theo nhiá»u cách khác nữa. Bạn há»c thông qua nói chuyá»n vá»i các giáo viên của bạn và vá»i những ngÆ°á»i bạn má»i của bạn ngoài giá» há»c và ngoài ra, nếu bạn Äang á» trong má»t chÆ°Æ¡ng trình homestay, vá»i chủ nhà của bạn. Tất nhiên, bạn cÅ©ng há»c, khi bạn Äi vào các cá»­a hàng và thÄm những nÆ¡i quan tâm của Äá»a phÆ°Æ¡ng và quá»c gia.

Há»c vá»i EJO vừa hiá»u quả vừa thú vá»!


Dạy há»c chú trá»ng vào giao tiếp thá»±c tế bá»i các giáo viên có trình Äá» phù hợp

Chúng tôi tận dụng tá»i Äa thá»i gian bạn á» Anh bằng cách xây dá»±ng sá»± tá»± tin của bạn trong viá»c sá»­ dụng tiếng Anh. Giảng dạy của chúng tôi luôn tập trung vào bạn và nhu cầu há»c tập của bạn. Các hoạt Äá»ng há»c tập cung cấp cÆ¡ há»i cho bạn sá»­ dụng tiếng Anh thá»±c tế, hàng ngày. Lá»p há»c luôn dá»±a trên quy mô lá»p há»c tá»i Äa mÆ°á»i sáu há»c sinh. Há»c phí má»t ngÆ°á»i rõ ràng Äược thiết kế trên cÆ¡ sá» cá nhân.

Chúng tôi sá»­ dụng sách khóa há»c nhÆ° má»t tài nguyên trong má»t sá» bài há»c cÅ©ng nhÆ° các tài liá»u xác thá»±c, có thật nhÆ° các bài báo, chÆ°Æ¡ng trình phát thanh và truyá»n hình, và các bản ghi âm, thÆ¡ và phim. Theo loại, tất nhiên, bạn Äã chá»n, các mục tiêu sẽ Äạt Äược thông qua công viá»c theo cặp và nhóm, Äóng vai, thảo luận, thuyết trình, phá»ng vấn và khảo sát.

Há»c tiếng Anh á» Anh có nghÄ©a là bạn trải nghiá»m ngôn ngữ thành ngữ và hàng ngày Äược sá»­ dụng bá»i ngÆ°á»i bản ngữ. Chúng tôi cung cấp cho bạn cÆ¡ há»i tá»i Äa Äá» thá»±c hành tiếng Anh hàng ngày cả trong các buá»i há»c Äược lập trình của bạn và bên ngoài chúng.

Chúng tôi chá»n giáo viên của mình rất cẩn thận vì kinh nghiá»m, sá»± chuyên nghiá»p, thân thiá»n và nhiá»t tình của há»; trong thá»±c tế cho sá»± phù hợp tá»ng thá» của há» cho các loại khóa há»c chúng tôi cung cấp. Giáo viên của chúng tôi có trình Äá» phù hợp vá»i khóa há»c há» Äang giảng dạy.


Phúc lợi sinh viên luôn là Æ°u tiên tuyá»t Äá»i

Chúng tôi chú trá»ng Äến viá»c cung cấp sá»± an toàn và phù hợp vá»i Äá» tuá»i, lý lá»ch và loại hình của bạn, tất nhiên, bạn Äang á» trên Äó.

Chá» á» chúng tôi cung cấp sẽ phù hợp, sẽ Äáp ứng các yêu cầu của chÆ°Æ¡ng trình công nhận của Há»i Äá»ng Anh và sẽ cung cấp má»t môi trÆ°á»ng an toàn và an toàn.

Nếu bạn Äang á» trong homestay trái ngược vá»i chá» á», bạn sẽ sá»ng nhÆ° má»t thành viên trong gia Äình. Äại diá»n của chúng tôi ghé thÄm tất cả chá» á» homestay của chúng tôi và chúng tôi kiá»m tra từng nhà theo tiêu chí của Há»i Äá»ng Anh. Nhà của chúng tôi ấm áp và chào Äón và chúng tôi không Äặt nhiá»u hÆ¡n má»t há»c sinh có cùng ngôn ngữ Äầu tiên trong nhà cùng má»t lúc trừ khi bạn Äặc biá»t yêu cầu chúng tôi làm nhÆ° vậy.

Trong cả nhà á» và nhà á», chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn má»t chế Äá» Än uá»ng cân bằng, có tính Äến bất kỳ yêu cầu chế Äá» Än uá»ng hợp lý nào bạn có thá» có.

Khi bắt Äầu khóa há»c, chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin hữu ích và hữu ích vá» các Äiá»m của luật pháp và an toàn tiếng Anh cÅ©ng nhÆ° thông tin vá» Äá»a phÆ°Æ¡ng nÆ¡i bạn Äang á».

Chúng tôi cÅ©ng sẽ cung cấp cho bạn sá» Äiá»n thoại hai mÆ°Æ¡i bá»n giá» Äá» sá»­ dụng trong trÆ°á»ng hợp khẩn cấp.

Địa điểm

Sân bay

Address
Elizabeth Johnson Organisation LLP Eagle House Lynchborough Road
GU30 7SB Sân bay, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland