Flexible Learning with Falmouth University

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

54

Äược thành lập vào nÄm 1902, trÆ°á»c Äây chúng tôi Äã là TrÆ°á»ng Nghá» thuật Falmouth, TrÆ°á»ng Cao Äẳng Nghá» thuật và Thiết kế Falmouth và Äại há»c College Falmouth. Chúng tôi Äã Äạt Äược vá» trí của trÆ°á»ng Äại há»c vào tháng 12 nÄm 2012 và Äã Äược xếp hạng vàng trong Khung xuất sắc trong há»c tập (TEF) nÄm 2017.

Äại há»c Falmouth hiá»n có hÆ¡n 4700 sinh viên từ trình Äá» cÆ¡ sá», tiến sÄ© Äến từ hÆ¡n 100 quá»c gia trên thế giá»i. Há»c sinh Äược ghi danh tham gia 54 khóa há»c; từ kiến ââtrúc Äến hoạt há»a, kinh doanh kinh doanh sang máy tính, thá»i trang cho báo chí.

Há» Äược hÆ°á»ng lợi từ giảng dạy Äẳng cấp thế giá»i và các phÆ°Æ¡ng tiá»n hiá»n Äại. Trong tất cả các môn há»c Äược giảng dạy á» Falmouth, mục tiêu chính của trÆ°á»ng là cung cấp cho sinh viên các kỹ nÄng Äá» có Äược má»t công viá»c tuyá»t vá»i và vá»i sá»± tá»± tin của doanh nhân Äá» chuyá»n những ý tÆ°á»ng của há» thành má»t thành công thÆ°Æ¡ng mại. Từ ngày Äầu tiên, sinh viên của chúng tôi há»c cách phát triá»n sá»± sáng tạo, kỹ nÄng kinh doanh và kiến ââthức vá» ngành. Sau khi tá»t nghiá»p, há» Äã sẵn sàng và Äá»ng viên Äá» tham gia vào ngành công nghiá»p sáng tạo thú vá» và sôi ná»i. Không chá» những sinh viên tá»t nghiá»p của chúng ta có Äược viá»c làm tuyá»t vá»i - tá»· lá» viá»c làm sau Äại há»c của chúng tôi là 97% - 28% thành lập doanh nghiá»p riêng của há». Con sá» này cao gấp bá»n lần mức trung bình á» Anh. Äẩy mạnh tinh thần kinh doanh này là chìa khóa Äá» chúng ta giảng dạy. Trong khi Cornwall là nhà của chúng tôi, triá»n vá»ng của Falmouth là quá»c tế. Danh mục Äầu tÆ° của chúng tôi Äang ngày càng trá» nên tập trung trên toàn cầu và Äặt chúng tôi Äi Äầu trong viá»c cung cấp ná»n giáo dục hạng nhất, bất ká» bạn á» Äâu trên thế giá»i. Äá»i ngÅ© nhân viên của chúng tôi, vá»i má»i liên há» công nghiá»p và kinh nghiá»m Äã Äược chứng minh trong lÄ©nh vá»±c thÆ°Æ¡ng mại, sẽ là trá»ng tâm cho viá»c cung cấp thành công những khóa há»c má»i mẻ này. Bây giá» là cÆ¡ há»i của bạn Äá» tìm hiá»u lý do tại sao Falmouth là sá» má»t.

Há»c tập linh hoạt vá»i Äại há»c Falmouth

TrÆ°á»ng Äại há»c Falmouth có thành tích xuất sắc và có tiếng tÄm vá» viá»c cung cấp cho sinh viên sá»± nghiá»p của sinh viên trên khắp thế giá»i và trong nhiá»u công ty sáng tạo hàng Äầu ná»i tiếng. Há»c tập tại Äại há»c Falmouth linh hoạt từ bất cứ nÆ¡i nào bạn cung cấp cho bạn cÆ¡ há»i há»c tập vá»i tá»c Äá» cá nhân hoặc cÆ°á»ng Äá» phù hợp vá»i bạn và phù hợp vá»i lá»ch làm viá»c không thÆ°á»ng xuyên. Ngành sáng tạo là ngành tÄng trÆ°á»ng trên toàn cầu. Cho dù bạn muá»n nâng cao nghá» nghiá»p hay bắt Äầu sá»± nghiá»p trong lÄ©nh vá»±c sáng tạo, các chÆ°Æ¡ng trình há»c tập linh hoạt của trÆ°á»ng Äại há»c Falmouth trang bá» cho bạn những kỹ nÄng và kiến ââthức Äúng Äắn Äá» làm nhÆ° vậy mà không làm gián Äoạn thu nhập và tiến bá» nghá» nghiá»p của bạn. Chúng tôi khuyến khích tất cả các bạn làm viá»c trong lÄ©nh vá»±c sáng tạo trên toàn cầu Äá» không bao giá» ngừng phát triá»n. Các khóa há»c của chúng tôi là nghiêm túc, thiết thá»±c và Äược thiết kế Äá» trang bá» cho bạn những kiến ââthức và kỹ nÄng Äá» trá» thành má»t chuyên gia có hiá»u quả trong lÄ©nh vá»±c thá»±c hành của bạn. Tất cả các mô-Äun Äược phát triá»n và giảng dạy trá»±c tuyến bá»i các há»c giả Falmouth là những chuyên gia trong lÄ©nh vá»±c của há». Cách tiếp cận của chúng tôi há» trợ bạn từng bÆ°á»c má»t, bảo Äảm kinh nghiá»m há»c tập chất lượng cho các khóa há»c Thạc sỹ tại trÆ°á»ng của chúng tôi. Các tính nÄng chính:

 • Há»c cách linh Äá»ng từ nhà, nÆ¡i làm viá»c hoặc di chuyá»n bất cứ Äâu trên thế giá»i
 • Không cần phải di dá»i, nghá» viá»c hoặc xin thá» thá»±c
 • Äược cấu trúc Äá» giúp bạn hoàn thành khóa há»c trong vòng hai nÄm nghiên cứu bán thá»i gian
 • Há»c cùng vá»i mạng lÆ°á»i vá»i các sinh viên khác từ khắp nÆ¡i trên thế giá»i
 • Äào tạo trá»±c tuyến chất lượng cao: bài giảng ngắn gá»n và tài nguyên kỹ thuật sá» do các nhà khoa há»c hàng Äầu của chúng tôi phát triá»n, những ngÆ°á»i Äã dạy bạn vá» các mô-Äun
 • Há» trợ há»c tập hạng nhất: trợ giảng má»i ngày Äá»u cung cấp cho bạn hÆ°á»ng dẫn và phản há»i
 • Tham gia các hoạt Äá»ng há»c tập giúp bạn áp dụng lý thuyết vào thá»±c tiá»n
 • Sá»± phản há»i phong phú từ ngÆ°á»i dạy kèm và bạn bè, vá»i các buá»i phản há»i trá»±c tiếp
 • Tất cả các Äánh giá Äược thá»±c hiá»n và gá»­i trá»±c tuyến
 • Các cÆ¡ há»i thÆ°á»ng xuyên cho các buá»i há»p mặt trá»±c tiếp vá»i giảng viên, sinh viên và các diá»n giả ngành công nghiá»p, tá» chức tại Falmouth và các Äá»a Äiá»m quá»c tế
 • Tất cả má»i thứ bạn cần là có sẵn trong ná»n trá»±c tuyến há»c trá»±c quan của chúng tôi; bạn không cần phải là má»t thuật sÄ© công nghá» Äá» thÆ°á»ng thức há»c tập trá»±c tuyến vá»i Falmouth
 • Há»c bá»ng MA là bằng vá» tiêu Äá» và chất lượng Äá»i vá»i các khóa há»c cÆ¡ sá»

Địa điểm

Thánh Ives

Address
Email: flexible@falmouth.ac.uk Tel: 0800 599 9123 (UK) or +44 1223 447713 (International)
Thánh Ives, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland