Stanmore School Of Business (SSB)

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Khám phá sức mạnh của bạn. Äạt Äược mục tiêu của bạn. Exude Knowledge

TrÆ°á»ng Kinh doanh Stanmore là má»t trong những trÆ°á»ng kinh doanh trá»±c tuyến tá»t nhất á» Luân Äôn. Vá»i hÆ¡n má»t thập ká»· kinh nghiá»m giảng dạy và há»c tập, chúng tôi Äá»nh hình thá»±c tiá»n kinh doanh và biến Äá»i nghá» nghiá»p trên toàn cầu. Sức mạnh há»c tập của chúng tôi truyá»n cảm hứng cho má»t tâm trí kinh doanh Äích thá»±c và khiêu khích, trao quyá»n cho sinh viên của chúng tôi phát triá»n má»t cách tiếp cận thá»±c sá»± sáng tạo trong má»t môi trÆ°á»ng há»c thuật Äá»c Äáo.

Chúng tôi là những nhà lãnh Äạo tận tâm vá»i mong muá»n há»c tập và cam kết giảng dạy Äẳng cấp thế giá»i. Giảng viên quá»c tế Äa dạng của chúng tôi là những chuyên gia có ảnh hÆ°á»ng xuất sắc, những ngÆ°á»i tạo ra vô sá» kiến ââthức và lãnh Äạo bằng cách kết hợp các kỹ nÄng giải quyết vấn Äá» há»c tập và thá»±c tế tá»t nhất. Há» Äược dành Äá» giúp sinh viên khám phá thế mạnh của há» và suy nghÄ© bên ngoài há»p. Sinh viên Äược hÆ°á»ng lợi từ chuyên môn của há», tất cả trong khi há»c tập làm thế nào Äá» có má»t tác Äá»ng tích cá»±c Äến cách thế giá»i thá»±c hiá»n kinh doanh.

Chúng tôi là má»t cÆ¡ quan ná»i bật trong chuyên môn kinh doanh và háo hức mong Äợi trong viá»c truyá»n Äạt trí tuá» của chúng tôi cho các thế há» tÆ°Æ¡ng lai. Chúng ta là má»t trÆ°á»ng há»c toàn cầu vá»i tham vá»ng toàn cầu. Chúng tôi cung cấp má»t kinh nghiá»m há»c tập sáng tạo mà không bá» ràng buá»c bá»i các giá»i hạn, trong Äó Äá»i lại cho chúng ta má»t lợi thế cạnh tranh Äá»c Äáo.

Chúng tôi luôn tìm kiếm những cách thức má»i Äá» cải thiá»n và tiến bá» Äá» phản ánh thế giá»i nÄng Äá»ng của doanh nghiá»p. Chúng tôi tràn Äầy nhiá»t huyết, khích lá» và tích cá»±c. Phần lá»n các sinh viên thạc sÄ© của chúng tôi Äến từ bên ngoài VÆ°Æ¡ng quá»c Anh và sinh viên Giáo dục Äiá»u hành của chúng tôi Äến từ hÆ¡n 60 quá»c gia khác nhau. Trải nghiá»m môi trÆ°á»ng há»c thuật Äá»c Äáo của chúng tôi và tiếp cận vá»i mạng lÆ°á»i gia sÆ° mạnh mẽ trên toàn thế giá»i, tiếp tục Äiêu khắc những ngÆ°á»i thành công và sá»± nghiá»p trên khắp thế giá»i.

Địa điểm

London

Address
85 Great Portland Street, London, W1W 7LT.
W1W 7LT London, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Anh trực tuyến

Address
Anh trực tuyến, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland