The Internet Business School

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Chào mừng bạn Äến vá»i The Internet Business School

The Internet Business School Äược thành lập nÄm 2007 bá»i doanh nhân trá»±c tuyến thành công, Simon Coulson, má»t trong những nhà tiếp thá» Internet hàng Äầu của VÆ°Æ¡ng quá»c Anh. The Internet Business School là nÆ¡i Äá» tìm hiá»u má»i thứ bạn cần Äá» ÄÆ°a doanh nghiá»p của bạn trá»±c tuyến.

Nếu bạn là sinh viên Äại há»c, hoặc là má»t sinh viên sau Äại há»c, hoặc chá» muá»n tìm hiá»u thêm vá» kiến ââthức thá»±c tế của bạn trong tiếp thá» kỹ thuật sá» và Äá» nâng cao khả nÄng làm viá»c của bạn, thì Äây là nÆ¡i dành cho bạn. Trình bày bá»i Simon Coulson, má»t doanh nhân hàng loạt Äã kiếm Äược hÆ¡n 20 triá»u bảng từ các doanh nghiá»p trá»±c tuyến, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tất cả kiến ââthức cập nhật mà bạn cần, và dạy cho bạn các kỹ nÄng thá»±c tế mà bạn có thỠáp dụng cho doanh nghiá»p của mình hoặc các doanh nghiá»p khác. Nó cÅ©ng sẽ má» mắt cho bạn nhiá»u cÆ¡ há»i trong tÆ°Æ¡ng lai Äá» phát triá»n doanh nghiá»p và doanh thu trá»±c tuyến.

Tìm hiá»u các chiến lược Äã Äược chứng minh Äá» bán trá»±c tuyến, cách thá»±c hiá»n nghiên cứu thá» trÆ°á»ng, cách lÆ°u trữ và xây dá»±ng trang web tuyá»t vá»i, hiá»u Công cụ tìm kiếm, tÄng lÆ°u lượng truy cập Äến trang web của bạn, quảng bá doanh nghiá»p của bạn qua phÆ°Æ¡ng tiá»n truyá»n thông xã há»i và tạo ná»i dung video chuyên nghiá»p. Simon dạy bạn cách thuê ngoài hiá»u quả, xây dá»±ng danh sách tiếp thá», chạy PPC Google Ads và nhiá»u hÆ¡n thế nữa.

Các kỹ nÄng bạn sẽ há»c sẽ Äược áp dụng cho bất kỳ doanh nghiá»p nào bạn muá»n chuyá»n Äến và sẽ dạy bạn cách quảng bá doanh nghiá»p hoặc dá»ch vụ của riêng bạn mà không phải lá» thuá»c vào ngÆ°á»i khác. Nếu bạn chuyá»n sang má»t SME, bạn sẽ cần chứng minh má»t loạt các kỹ nÄng Äa dạng bên cạnh chuyên môn cá»t lõi của bạn. và khóa Äào tạo này có thá» khiến bạn ná»i bật so vá»i Äám Äông.

Khóa há»c bằng tá»t nghiá»p của chúng tôi Äã Äược hàng ngàn sinh viên nghiên cứu và tiếp tục là má»t khóa há»c dẫn Äầu thá» trÆ°á»ng. Há»c sinh Äã tiếp tục xây dá»±ng các doanh nghiá»p trá»±c tuyến thành công hàng triá»u bảng bằng cách áp dụng kiến ââthức và chiến lược mà Simon tiết lá». Khóa há»c của chúng tôi cÅ©ng Äược cập nhật Äá» bạn có thá» truy cập các video cập nhật cho cuá»c sá»ng trong thế giá»i luôn thay Äá»i của internet. Có bao nhiêu khóa há»c khác có thá» cung cấp cho bạn Äiá»u Äó? Nó mang lại cho bạn lợi tức Äầu tÆ° tuyá»t vá»i và bảo mật mà bạn có thá» cập nhật các kỹ nÄng của mình bất cứ khi nào bạn cần.

Cho dù bạn có má»t doanh nghiá»p hiá»n tại bạn muá»n mang trá»±c tuyến, má»t doanh nghiá»p trá»±c tuyến có thá» hoạt Äá»ng tá»t hÆ¡n hoặc bạn bắt Äầu và muá»n xây dá»±ng doanh nghiá»p má»i của riêng mình trá»±c tuyến - bạn Äang á» Äúng nÆ¡i. Simon Äã thành lập The Internet Business School sau khi tá»± tìm hiá»u xem có bao nhiêu thứ Äá» tìm hiá»u vá» kinh doanh trá»±c tuyến và thông tin phá» biến nhÆ° thế nào.

The Internet Business School Äã phát triá»n Äá» trá» thành má»t trong những trung tâm há»c tập hàng Äầu của VÆ°Æ¡ng quá»c Anh. Tá» chức này Äã Äào tạo hÆ¡n 1.000 doanh nhân và tạo ra nhiá»u doanh nghiá»p trá»±c tuyến thành công. The Internet Business School Äã Äược NCFE công nhận cung cấp các khóa há»c Tiếp thá» Internet Cấp 3 và 4 Äược công nhận.

Sứ má»nh

Sứ má»nh của chúng tôi là Tá» chức Äào tạo tiếp thá» Internet hàng Äầu của Anh là giúp Äào tạo nhiá»u chủ doanh nghiá»p, doanh nhân và dá»ch giả tá»± do làm cách nào Äá» doanh nghiá»p của há» Äược xem trá»±c tuyến.

Khi chúng Äược thiết lập, chúng tôi sẽ dạy các chiến lược tiên tiến Äá» giúp chúng phát triá»n


Äược công nhận trên toàn quá»c

The Internet Business School Äã Äược phê duyá»t là trung tâm NCFE Äầu tÆ° vá» chất lượng (IIQ) Äá» cung cấp sá»± công nhận chính thức cho các khóa há»c của chúng tôi. Công nhận của chúng tôi Äảm bảo rằng ná»i dung của các khóa Äào tạo của chúng tôi Äạt tiêu chuẩn cao nhất và Äáp ứng các yêu cầu Äảm bảo chất lượng nghiêm ngặt của má»t tá» chức trao giải quá»c gia. Chúng tôi có há»c phí chuyên môn vá» tất cả các khía cạnh của kinh doanh trá»±c tuyến từ má»t bảng Äiá»u khiá»n của các chuyên gia Äã thá»±c hiá»n nghÄ©a là £ triá»u trá»±c tuyến.

Địa điểm

Bê-li-cốp

Address
TN26 3EQ Bê-li-cốp, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland