Velawoods English

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Velawoods Há»c Ltd Là má»t công ty của Anh cam kết cung cấp trải nghiá»m há»c tập trá»±c tuyến hấp dẫn và hiá»u quả cho ngÆ°á»i há»c từ khắp nÆ¡i trên thế giá»i.

Velawoods Tiếng Anh Khóa há»c là kết quả của sá»± cá»ng hiến của má»t Äá»i ngÅ© quá»c tế thá»±c sá»± từ hÆ¡n 15 quá»c gia, kết hợp nhiá»u nÄm kinh nghiá»m qua các kỹ nÄng khác nhau nhÆ° há»c trá»±c tuyến, thiết kế há»c tập, giảng dạy tiếng Anh, làm phim, chÆ¡i game và dá»ch vụ khách hàng.

Các khóa há»c này nhằm cung cấp cho há»c viên má»t cách tá»t nhất và hiá»u quả nhất Äá» há»c tiếng Anh má»t mình. Chúng tôi muá»n há»c viên Äá» trải nghiá»m ngôn ngữ má»t cách tràn ngập trong khi há»c nó, vì vậy há» cảm thấy tham gia nhiá»u hÆ¡n và quan tâm nhiá»u hÆ¡n Äến những gì há» Äang há»c. Äiá»u này cÅ©ng làm cho Há»c tập dá» dàng hÆ¡n và có liên quan hÆ¡n. Cách tiếp cận sáng tạo của chúng tôi là duy nhất và Äược há» trợ bá»i cả ná»i dung chất lượng và nguyên tắc sÆ° phạm mạnh mẽ.

Địa điểm

London

Address
Great Portland Street
W1W 7LT London, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland