Advenio eAcademy

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Marsaxlokk village harbor of Malta, illuminated by sunset light

Giá»i thiá»u Advenio eAcademy

Äược thành lập vào nÄm 2013, Advenio eAcademy là má»t Há»c viá»n Giáo dục Äại há»c (HEI) có trụ sá» tại Malta (Sá» giấy phép NCFHE: 2013-FHI-0006) phục vụ cho khách hàng quá»c tế của các nhà cung cấp dá»ch vụ giáo dục và ngÆ°á»i há»c.

Advenio eAcademy là má»t Há»c viá»n Giáo dục Äại há»c (HEI) có trụ sá» tại Malta, (Sá» giấy phép NCFHE: 2013-FHI-0006) phục vụ cho má»t khách hàng quá»c tế của các nhà cung cấp dá»ch vụ giáo dục sành Äiá»u và ngÆ°á»i há»c. Nó cung cấp cÆ¡ há»i Äá» tham gia các cÆ¡ sá» giáo dục và các tá» chức Äào tạo Äá» vượt qua những khó khÄn của cÆ¡ sá» vật chất. Nó cho phép há» nắm lấy má»t khuôn viên ảo, cho phép phát triá»n và triá»n khai những chÆ°Æ¡ng trình giáo dục và Äào tạo hiá»n Äại và thá»±c sá»± mang lại giá trá» cho sinh viên.

Advenio eAcademy là tá» chức Äầu tiên á» Malta, Äược cấp phép bá»i NCFHE có các dá»ch vụ dá»±a trên há»c tập trá»±c tuyến. Ná»n tảng e-learning Äược sá»­ dụng là giải pháp EBLearn Äược giải thÆ°á»ng Äược phát triá»n và duy trì bá»i E-Business Systems, nhóm giải pháp web của AllSecure Ltd. EBLearn cung cấp các thÆ° viá»n tài nguyên, thuyết trình nghe nhìn và video, khả nÄng diá»n Äàn và wiki, và tích hợp video các phÆ°Æ¡ng tiá»n há»i nghá» Äá» cho phép huấn luyá»n hoặc hÆ°á»ng dẫn má»t-má»t-má»t-nhiá»u-nhiá»u.

Valletta, Malta - The traditional houses and walls of Valletta, the capital city of Malta on an early summer morning before sunrise with clear blue sky

Địa điểm

Malta trực tuyến

Address
Malta trực tuyến, Malta