Universidad Del Valle De Mexico

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Vá» UVM

"Mãi mãi chá»u trách nhiá»m cho những gì Äã Äược trau dá»i"

Tại UVM, chúng tôi tin rằng giáo dục là má»t nguyên tắc biến Äá»i và là quyá»n của con ngÆ°á»i Äá» phát triá»n và phát triá»n thông qua nó. Chúng tôi tin rằng sinh viên là trục của nhiá»m vụ trong UVM và rằng kinh nghiá»m của anh ấy á» trÆ°á»ng Äại há»c càng hoàn thiá»n, nÄng lá»±c cá nhân và chuyên nghiá»p của anh ấy sẽ càng vững chắc từ Äó anh ấy sẽ tham gia vào viá»c cải thiá»n cá»ng Äá»ng của mình và xã há»i Mexico và của thế giá»i109420_pexels-photo-267885.jpeg

Chúng tôi là ai?

UVM là má»t tá» chức giáo dục hiá»n Äại và sáng tạo, hÆ°á»ng Äến tÆ°Æ¡ng lai Äá» Äào tạo những ngÆ°á»i làm viá»c hiá»u quả, làm tÄng giá trá» cho xã há»i.

Nhiá»m vụ của chúng tôi

Chúng tôi má» rá»ng quyá»n truy cập vào giáo dục chất lượng toàn cầu Äá» Äào tạo những ngÆ°á»i làm viá»c hiá»u quả, những ngÆ°á»i làm tÄng giá trá» cho xã há»i.

Phương châm của chúng tôi

Từ nÄm 1960, UVM là má»t vùng Äất màu mỡ, nÆ¡i các chuyên gia có thẩm quyá»n, có trách nhiá»m cam kết phát triá»n bá»n vững Äược Äào tạo. Trong má»i ngÆ°á»i, công viá»c của trÆ°á»ng Äại há»c là gieo hạt giá»ng mang lại lợi ích cho Mexico.

Nguyên tắc của chúng tôi

Sức mạnh chuyá»n Äá»i của giáo dục

Chúng tôi tin vào giáo dục nhÆ° má»t nguyên tắc biến Äá»i và là quyá»n của con ngÆ°á»i Äá» tÄng trÆ°á»ng và phát triá»n thông qua nó.

Chất lượng há»c tập

Chúng tôi tin vào Äào tạo há»c thuật quá»c tế và khả nÄng của chúng tôi Äá» ÄÆ°a nó vào các ngành có tiá»m nÄng cao Äá» tận dụng lợi thế của nó và biến nó thành má»t yếu tá» của sá»± phát triá»n cá nhân và di Äá»ng xã há»i.

Há»c sinh tại trung tâm

Chúng tôi tin rằng sinh viên là trục của công viá»c tại UVM và trải nghiá»m của bạn tại trÆ°á»ng càng hoàn thiá»n, nÄng lá»±c cá nhân và chuyên nghiá»p của bạn sẽ càng vững chắc từ Äó bạn sẽ tham gia vào viá»c cải thiá»n cá»ng Äá»ng và xã há»i của bạn á» Mexico và thế giá»i

Bao gá»m

Chúng tôi tin vào Äa sá» và Äa vÄn hóa là những dấu hiá»u thiết yếu của xã há»i. Do Äó, chúng tôi tin rằng các tiêu chí bao gá»m làm phong phú, Äa dạng hóa và má» ra cÆ¡ há»i cho tất cả má»i ngÆ°á»i trong khi loại trừ nghèo nàn.

Cải tiến quy trình

Chúng tôi tin vào cải tiến vÄ©nh viá»n làm cÆ¡ sá» Äá» tá»i Æ°u hóa các dá»ch vụ giáo dục và hành chính và kết quả của chúng.

sá»± Äá»i má»i

Chúng tôi tin tÆ°á»ng vào khả nÄng của chúng tôi Äá» tạo, thiết kế và thá»±c hiá»n các phÆ°Æ¡ng thức và ká»ch bản sáng tạo cho phép chúng tôi phát triá»n theo cách hữu cÆ¡ và tích hợp.

Hiá»u quả

Chúng tôi tin vào tầm quan trá»ng của viá»c duy trì hiá»u quả và hiá»u quả trong các quy trình và dá»ch vụ của chúng tôi, nhÆ° má»t dấu ấn trong quản lý của chúng tôi.109421_pexels-photo-1458318.jpeg

Giá trỠcủa chúng tôi

Chính trá»±c trong diá»n xuất

Nhận ra vá»i sá»± trung thá»±c, trung thá»±c và minh bạch tất cả các hành Äá»ng của chúng tôi.

Thái Äá» phục vụ

Duy trì tâm trạng trong hành Äá»ng của chúng tôi và cá»ng tác vá»i những ngÆ°á»i khác vá»i sá»± ấm áp, cam kết, nhiá»t tình và tôn trá»ng.

Chất lượng thá»±c hiá»n

Thá»±c hiá»n má»t cách hoàn hảo và ká»p thá»i các chức nÄng tÆ°Æ¡ng ứng vá»i chúng tôi dá»±a trên các tiêu chí xuất sắc.

trách nhiá»m xã há»i

Giả Äá»nh vá»i lÆ°Æ¡ng tâm rõ ràng vá» hậu quả của hành Äá»ng của chúng ta trÆ°á»c xã há»i.

Thá»±c hiá»n lá»i hứa

Chuyá»n Äá»i lá»i hứa của chúng tôi thành các cam kết và Äảm bảo tuân thủ.

Khiên của chúng tôi

109418_ESCUDOAUVM.png

Äại há»c Thung lÅ©ng Mexico Äược Äại diá»n bá»i má»t tấm khiên tích hợp bản sắc của nó thông qua các biá»u tượng Äại diá»n cho nguá»n gá»c và lá»ch sá»­ của nó. Khiên của chúng tôi Äược Äá»nh hình bá»i má»t con Äại bàng và má»t dây dẫn. Äại bàng, biá»u tượng của sá»± hùng vÄ©, Äá»c lập và tá»± do, Äại diá»n cho miá»n Bắc của lục Äá»a, trong khi ngÆ°á»i dẫn ÄÆ°á»ng, má»t sá»± phản ánh của quyá»n tá»± chủ, trí tuá» và sức mạnh, Äại diá»n cho Mỹ Latinh. Khiên chung sau Äó là sá»± hợp nhất của các sinh viên Äại há»c của tất cả các Äiá»m chính, tìm thấy trong trÆ°á»ng Äại há»c của chúng tôi, má»t ngôi nhà của các nghiên cứu. Tại trung tâm của Huy hiá»u, biá»u tượng Äại diá»n của Thành phá» Mexico, cái nôi của các trÆ°á»ng UVM, Äóng khung các yếu tá» này, phÆ°Æ¡ng châm chi phá»i Triết lý Thá» chế của chúng tôi: "Luôn luôn chá»u trách nhiá»m cho những gì Äã Äược trau dá»i", trong Äó Äá» trí tuá», ká»· luật, kiến thức và tình yêu cho những gì Äược gieo và thu hoạch.

Biá»u tượng của chúng tôi, Lynx

109419_LINCEAUVM.png

Sá»± bất tá»­ của tinh thần, sức mạnh của cuá»c sá»ng và giá trá» cá»±c Äoan là những Äặc Äiá»m ná»i bật của Lynx, má»t linh vật tượng trÆ°ng cho phẩm chất của các thành viên trong cá»ng Äá»ng Äại há»c. Trong sá» những phẩm chất quan trá»ng nhất của anh ấy là Äầu óc nhạy bén và sá»± khôn ngoan của anh ấy. Vá»i các phong trào nhanh nhẹn và phá»i hợp, Lynx có thá» lÆ°á»ng trÆ°á»c nguy cÆ¡ bằng má»t cÆ¡ há»i và biết cách trá» thành má»t nhà lãnh Äạo, duy trì bÆ°á»c Äi vững chắc của mình Äá»i vá»i mục tiêu Äã Äá» ra. Kết hợp vá»i kết cấu vàng của nó, nó Äại diá»n cho Äiá»u quý giá và ná»i bật nhất Äá»i vá»i những ngÆ°á»i, vá»i tÆ° cách là thành viên của UVM, Äã Äá» lại dấu ấn trên con ÄÆ°á»ng Äại há»c của há»; ngÆ°á»i Äã phát huy tiá»m nÄng của mình má»t cách hài hòa và toàn vẹn, trong vai trò là sinh viên hay sinh viên tá»t nghiá»p, là giáo viên hoặc nhân viên hành chính, bá»i vì há» tin rằng con ÄÆ°á»ng giáo dục không bao giá» kết thúc và, trong Äó, chúng ta phải luôn cải thiá»n từng ngày ngày

Mô hình giáo dục UVM

Chúng tôi má» rá»ng quyá»n truy cập vào giáo dục chất lượng toàn cầu Äá» Äào tạo những ngÆ°á»i làm viá»c hiá»u quả, những ngÆ°á»i làm tÄng giá trá» cho xã há»i.

UVM có nghĩa là gì?

Trá» thành UVM là có má»t Mô hình Giáo dục Xuất sắc.

Khu vực giữa các cá nhân

Chúng tôi phát triá»n má»t giao tiếp bằng lá»i và bằng vÄn bản hiá»u quả, cả bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, vá»i tầm nhìn quá»c tế, tinh thần Äá»ng Äá»i, nhận thức và trách nhiá»m xã há»i.

Há»c tập suá»t Äá»i

Mô hình của chúng tôi dá»±a trên viá»c há»c há»i không ngừng và thÆ°á»ng xuyên, phát triá»n Äá»nh hÆ°á»ng tá»± phê phán và chủ Äá»ng. Ngoài ra, bạn sẽ phát triá»n kỹ nÄng nghiên cứu.

Chuyên nghiá»p và xã há»i

Bạn sẽ phát triá»n khả nÄng lãnh Äạo, nÄng lá»±c kinh doanh, Äá»i má»i và sáng tạo, ứng dụng kiến thức vào thá»±c tiá»n vá»i Äá»nh hÆ°á»ng hÆ°á»ng tá»i kết quả, ra quyết Äá»nh và giải quyết vấn Äá».

Mục tiêu chung

Tạo các Äiá»u kiá»n hÆ°á»ng dẫn công viá»c giáo dục của UVM, thông qua các hÆ°á»ng dẫn cho phép nó thá» hiá»n rõ các chức nÄng thá»±c chất của nó, Äá» Äạt Äược sá»± phát triá»n không thá» thiếu trong há»c sinh vá»i viá»c áp dụng trá»ng tâm vào há»c tập.

Địa điểm

thành phố Mexico

Address
Av. Observatorio #400, 16 de Septiembre, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP 11810
thành phố Mexico, thành phố Mexico, Mexico