Turku AMK - Turku University of Applied Sciences

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Äại há»c Khoa há»c Ứng dụng Turku (TUAS) tại Turku, má»t trong những trÆ°á»ng Äại há»c hàng Äầu vá» khoa há»c ứng dụng á» Phần Lan, tá» chức 9.500 sinh viên Äang theo há»c chÆ°Æ¡ng trình Cá»­ nhân hoặc Thạc sÄ©. Phạm vi của các chÆ°Æ¡ng trình cấp bằng của chúng tôi bao gá»m má»t sá» lÄ©nh vá»±c giáo dục, cung cấp má»t ná»n tảng tá»t cho viá»c há»c tập liên ngành.

Các nghiên cứu tại TUAS Äang làm viá»c theo Äá»nh hÆ°á»ng cuá»c sá»ng, kết hợp các nghiên cứu lý thuyết vá»i các kỹ nÄng chuyên nghiá»p. Cá»t lõi của viá»c giảng dạy của chúng tôi là SÆ° phạm Äá»i má»i, má»t cách tiếp cận má»i Äá» há»c Äược phát triá»n tại TUAS. Äá»i má»i sÆ° phạm nhấn mạnh quan Äiá»m của RDI và cuá»c sá»ng làm viá»c, làm cho sinh viên tá»t nghiá»p của chúng tôi Äá»c lập có chuyên môn vá»i các kỹ nÄng giao tiếp và quá»c tế tuyá»t vá»i.

Äại há»c Khoa há»c Ứng dụng Turku cung cấp các chÆ°Æ¡ng trình cấp bằng Cá»­ nhân và Thạc sÄ© Äược thá»±c hiá»n bằng tiếng Anh.

Khoảng 1.500 chuyên gia tá»t nghiá»p từ TUAS hàng nÄm.

Sá» liá»u quan trá»ng

 • Há»c sinh 9.500
 • Nhân viên 750
 • Cá»­ nhân tá»t nghiá»p 1.806
 • Tá»t nghiá»p thạc sÄ© 131
 • Ấn phẩm 424
 • Dá»± án Äang thá»±c hiá»n
 • Trao Äá»i sinh viên 333
 • Sinh viên có bằng cấp nÆ°á»c ngoài
 • Chuyên môn Äá»c Äáo từ Tây Nam Phần Lan

Chúng tôi cung cấp giáo dục trình Äá» Cá»­ nhân bằng tiếng Anh và có các chÆ°Æ¡ng trình cấp bằng tiếng Anh vá»:

 • Công nghá» thông tin (chuyên ngành Công nghá» Internet)
 • Kinh doanh quá»c tế

Chúng tôi cung cấp giáo dục trình Äá» thạc sÄ© bằng tiếng Anh trong chÆ°Æ¡ng trình cấp bằng:

 • Quản lý Kinh doanh Quá»c tế
 • Thiết kế lãnh Äạo và dá»ch vụ 115304_SaloIoT_73.jpg115303_DSC08313-Copy.jpgICT Campus

Địa điểm

Turku

Address
Turku University of Applied Sciences Joukahaisenkatu 3 A
20520 Turku, Phần Lan