MBU - Montreux Business University

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Chúng tôi phát triá»n mạnh Äá» Äược sáng tạo - MBU pha trá»n giáo dục kinh doanh truyá»n thá»ng vá»i má»t cách tiếp cận toàn diá»n, cung cấp vÅ© khí sinh viên của chúng tôi vá»i cả "cứng" và kỹ nÄng "má»m". Chúng tôi cÅ©ng Äang sá»­ dụng công nghá» cắt cạnh. sinh viên của chúng tôi có quyá»n truy cập vào Segways và Gigabit Internet, không dây. Toàn bá» trÆ°á»ng Äại há»c Äược trang bá» Smartboards, và chúng tôi Äã Äúc các thiết bá» (DLNA, Apple TV, Chromecast) á» má»i phòng.

Äiá»u quan trá»ng Äá» dạy há»c sinh của chúng tôi là làm thế nào công nghá» hoạt Äá»ng, nhÆ°ng cÅ©ng có những giá trá» Äạo Äức, ví dụ, Äá» Äược tôn trá»ng, Äạo Äức và trách nhiá»m. Trong thế giá»i kinh doanh hiá»n Äại, những phẩm chất này là rất hiếm Äá» tìm thấy trong các chuyên gia kinh doanh, do Äó kiến ââthức kết hợp vá»i kỹ nÄng má»m Äang thá»±c sá»± quý giá. NhÆ° vậy, chúng tôi làm cho bạn kiếm Äược viá»c làm, và cuá»c hành trình Äến công viá»c của bạn là niá»m vui, khi chuẩn bá» Äáp ứng cÆ¡ há»i.

Äiá»u gì làm cho MBU Äặc biá»t là má»t thá»±c tế mà sinh viên Äược há» trợ từ những ngày Äầu của cuá»c hành trình của há» tại MBU cho Äến phút cuá»i của Äá»i ngÅ© nhân viên và giảng viên của chúng tôi. Ngay cả sau khi tá»t nghiá»p, chúng tôi giữ liên lạc vá»i các cá»±u sinh viên của chúng tôi và cá» gắng giúp Äỡ há» trong má»i khía cạnh của cuá»c sá»ng trÆ°á»ng thành của há». Khi má»t há»c sinh MBU, luôn luôn là má»t sinh viên MBU!

Do lá»p há»c nhá» của chúng tôi, không ai trong sá» các há»c sinh của chúng tôi cảm thấy bá» mất á» MBU - má»i há»c sinh Äược Äủ sá»± chú ý Äá» Äảm bảo rằng há» hiá»u tất cả các chủ Äá» bao phủ trong lá»p.

Thá»±c tế là các giáo sÆ° của chúng tôi Äược tất cả các chuyên gia kinh doanh cÅ©ng Äược Äánh giá cao - há» mang lại kinh nghiá»m của mình vào lá»p há»c, cho phép há»c sinh không những há»c từ sách và nghiên cứu trÆ°á»ng hợp, nhÆ°ng cÅ©ng từ kinh nghiá»m của há» và những sai lầm của há».

bằng cấp Äược quá»c tế công nhận của chúng tôi, ngoài má»t môi trÆ°á»ng Äa quá»c gia và Äa vÄn hóa, cho phép sinh viên của chúng tôi Äá» tìm má»t công viá»c mÆ¡ Æ°á»c của mình hoặc má» công ty riêng của há». sinh viên của chúng tôi là khá các doanh nhân!

Chúng tôi tin rằng MBU là má»t nÆ¡i rất Äặc biá»t Äá» Äược á» và má»t mạng lÆ°á»i rất thú vá» là má»t phần của.

Thành công chá» là má»t cú nhấn chuá»t - liên há» vá»i chúng tôi và trá» thành má»t chuyên gia kinh doanh thành công mà bạn Äã luôn luôn muá»n trá» thành!

Sá»° KHÃC BIá»T MBU

uniquelocation

Nhìn Äẹp Há» Geneva, Äại há»c Kinh doanh Montreux là há»c tập hoàn hảo và môi trÆ°á»ng Äầy cảm hứng. Há»c sinh có quyá»n há»c tập tại má»t trÆ°á»ng Äại há»c nằm ngay từ há» Äi bá» ngắn và xung quanh Pháp và Thụy SÄ© Alps.

Thụy SÄ© nằm á» trung tâm của châu Ãu, làm cho nó rất thuận tiá»n cho sinh viên của chúng tôi Äi du lá»ch khắp châu lục vào cuá»i tuần và khám phá thành phá» nhÆ° mang tính biá»u tượng của châu Ãu nhÆ° Paris, Rome, Barcelona, ââBerlin, Milan.

diplomaheader

Äầu tÆ° của bạn là thành chất. Ngoài Äảng phái khác nhau và các thành viên của chúng tôi, MBU Äược công nhận bá»i các công nhận toàn cầu.

Äại há»c Kinh doanh Montreux Äược công nhận bá»i và là thành viên của:

  • ACBSP - Há»i Äá»ng Công nhận cho TrÆ°á»ng Kinh doanh và ChÆ°Æ¡ng Trình
  • ISO 9001: 2008 / ISO 29.990: 2010 - Tá» chức Tiêu chuẩn Quá»c tế
  • EFMD - Quỹ châu Ãu vá» Phát triá»n Quản lý
  • CEEMAN - Trung và Phát triá»n Quản lý châu Ãu Äông
  • AVDEP - Hiá»p há»i các trÆ°á»ng tÆ° thục của Vaud
  • CVCI - Phòng ThÆ°Æ¡ng mại và Công nghiá»p của Vaud
  • FSEP - Thụy SÄ© Liên Äoàn các trÆ°á»ng tÆ° thục
classheader

Quy mô lá»p há»c nhá» của chúng tôi cho phép các sinh viên tÆ°Æ¡ng tác chặt chẽ vá»i các giáo sÆ°, cÅ©ng nhÆ° Äạt Äược cái nhìn sâu sắc từ các ná»n kinh tế toàn cầu khác nhau của há».


Do sá»± quan tâm cá nhân, các lá»p há»c nhá» cung cấp má»t môi trÆ°á»ng há»c tập hiá»u quả hÆ¡n.

environmentheader

Cá»ng Äá»ng quá»c tế của trÆ°á»ng Äại há»c Kinh doanh Montreux Äang gia tÄng. Chúng tôi có hÆ¡n 15 quá»c gia theo há»c tại MBU.
Há»c sinh trải nghiá»m môi trÆ°á»ng Äa quá»c gia và sá»± hiếu khách của Thụy SÄ© ná»i tiếng, giúp nâng cao nhận thức toàn cầu và trao Äá»i vÄn hóa, tất cả trong khi theo Äuá»i giáo dục của há».

FrenchEngHeader

Trung tâm MBU Nghiên cứu Ngôn ngữ cung cấp các khóa há»c giao tiếp kinh doanh tiên tiến bằng tiếng Anh, cÅ©ng nhÆ° các khóa há»c chuyên sâu tại Pháp, Äược thiết kế Äá» giúp há»c sinh và chuyên gia kinh doanh má»t cách nhanh chóng có Äược các kỹ nÄng giao tiếp bằng lá»i và bằng vÄn bản mà há» cần Äá» thành công trong há»c tập và chuyên nghiá»p.

SemesterHeader

Äại há»c Kinh doanh Montreux có má»t sá» lá»±a chá»n của các trÆ°á»ng Äại há»c ná»i tiếng nhÆ° các Äá»i tác của chúng tôi trên toàn thế giá»i.
Chúng tôi khuyến khích các sinh viên của chúng tôi Äá» có má»t há»c kỳ á» nÆ°á»c ngoài Äá» tận hÆ°á»ng không khí khác nhau, thÆ°á»ng thức trong viá»c khám phá các ná»n vÄn hóa và truyá»n thá»ng má»i và kết bạn má»i từ khắp nÆ¡i trên thế giá»i. Danh sách các trÆ°á»ng Äại há»c Äá»i tác của chúng tôi có thá» Äược tìm thấy á» Äây.

CuttingEdgeHeader

MBU Äang sá»­ dụng công nghá» cắt cạnh cho các môn há»c và thá»±c tiá»n. khuôn viên của chúng tôi có, có lẽ, má»t trong những kết ná»i Internet nhanh nhất so vá»i các trÆ°á»ng Äại há»c khác của Thụy SÄ©.
Má»i há»c viên có quyá»n truy cập vào 4 Gigabit / Second LAN và 1 GB / s WiFi xuá»ng / tải lên. lá»p há»c của chúng tôi Äược trang bá» Äá»ng thông minh tÆ°Æ¡ng tác, cÅ©ng nhÆ° tÆ°Æ¡ng tác trá»±c tuyến (Chromecast / Apple, DLNA) trong má»i lá»p há»c.
các khóa há»c trá»±c tuyến của chúng tôi Äược bá» sung vá»i 360 ° Xem trá»±c tiếp và công cụ thá»±c tế ảo, và chúng tôi rất tá»± hào Äược Äầu tÆ° vào công nghá» má»i nhất cho lợi ích của các thế há» tÆ°Æ¡ng lai. MBU là thành viên của sáng kiến ââIED. há»c tập Immersive diá»n ra á» Äây.

ExecutivesHeader

Chúng tôi có má»t chÆ°Æ¡ng trình EIR Äá»c Äáo. Äiá»u hành của chúng tôi trong Residence Äược biết các chuyên gia từ các công ty nhÆ° Apple, Deloitte, UBS, Credit Suisse hoặc Caterpillar. Há» Äã làm viá»c nhÆ° Giám Äá»c Äiá»u hành, Giám Äá»c công nghá» hoặc giám Äá»c tài chính. Há» Äang / Äã chạy IT, Nhân sá»±, Tá» chức pháp chế hoặc Tài chính; lÄ©nh vá»±c chuyên môn của há» là ngân hàng, hàng không, công nghiá»p nặng, các tá» chức quá»c tế, kiá»m toán, thuế, pháp lý.
Cắt câu chuyá»n dài ngắn, Äiá»u hành của chúng tôi trong Residence là nhà quản lý thành công và các doanh nghiá»p Äược má» Äá» ÄÆ°a ra lá»i khuyên cho sinh viên của chúng tôi. Há» chá» cho há» làm thế nào Äá» thành công trong những thách thức phía trÆ°á»c của các nghiên cứu của bạn.
Bấm vào Äây Äá» tìm hiá»u thêm vá» Äiá»u hành của chúng tôi trong Residence.

Tầm nhìn & Sứ má»nh

Thông báo cho nhóm Äá»i má»i, diá»n lại giáo dục - Äó là phÆ°Æ¡ng châm của chúng tôi. Tại trÆ°á»ng Äại há»c Kinh doanh Montreux, chúng tôi muá»n cung cấp má»t ná»n giáo dục kinh doanh vá»i má»t sá»± khác biá»t bằng cách thá»±c hiá»n má»t chÆ°Æ¡ng trình giảng dạy sáng tạo truyá»n cảm hứng cho há»c sinh phát triá»n các kỹ nÄng cứng và má»m, há» sẽ cần Äá» trá» thành nhà lãnh Äạo kinh doanh thành công, ngÆ°á»i thích ứng nhanh vá»i những thay Äá»i trên thá» trÆ°á»ng. Sứ má»nh của chúng tôi là làm cho sinh viên của chúng tôi tuyá»n dụng.

các giảng viên quá»c tế của chúng tôi chuẩn bá» há»c sinh MBU Äược các nhà lãnh Äạo kinh doanh toàn cầu của ngày mai thông qua phát triá»n cá nhân toàn diá»n và giáo dục kinh doanh chất lượng cao bao gá»m tám lÄ©nh vá»±c há»c tập:

VisionMission

Địa điểm

Montreux

Address
Avenue de Chillon 74
1820 Montreux, Vaud, Thụy Sĩ