Averett University Online

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Tại sao Averett?

IT'S SO MUCH MORE THAN A Äá»

Má»t MÃI TRƯá»NG Há»C TẬP THIẾT KẾ CHO NHU CẦU CỦA BẠN

Trong hÆ¡n 25 nÄm, sau Äại há»c của chúng tôi và bá» phận nghiên cứu chuyên nghiá»p (GPS) Äã Äá» nghá» tiếp tục giáo dục Äặc biá»t cho ngÆ°á»i lá»n làm viá»c. HÆ¡n 8.000 cá»±u sinh viên Averett GPS Äã lợi dụng các chÆ°Æ¡ng trình tÄng tá»c Äá» của chúng tôi Äá» phát triá»n các công cụ mà há» cần Äá» thành công trong sá»± nghiá»p và trong cuá»c sá»ng của há». Há» Äã giành Äược triá»n vá»ng nghá» nghiá»p Äược cải thiá»n. Há» Äã giành Äược sá»± tôn trá»ng bản thân mình, và quyá»n tá»± gá»i mình là má»t hình mẫu cho những ngÆ°á»i khác. Há» Äã kiếm Äược rất nhiá»u hÆ¡n má»t mức Äá». Và nhÆ° vậy có thá» bạn.

1. giao nhiên tÄng tá»c

 • Kiếm Äược mức Äá» của bạn trong ít nhất là hai nÄm

2. Äược thiết kế Äá» thuận tiá»n

 • Không có sá»± tham gia thá»i gian thá»±c yêu cầu và nhiá»m vụ hàng tuần và ngày Äến hạn Äược ÄÄng trÆ°á»c khi khóa há»c bắt Äầu

3. Các chương trình Affordable

 • Averett là dÆ°á»i mức trung bình khi nói Äến tá»ng chi phí của bằng MBA. Tá»ng chi phí há»c phí cho chÆ°Æ¡ng trình MBA tại Averett là dÆ°á»i $ 30,000 USD.

4. "Thá» trÆ°á»ng Äã sẵn sàng" chÆ°Æ¡ng trình giảng dạy

 • Ná»i dung trong chÆ°Æ¡ng trình Äại há»c của chúng tôi Äược phát triá»n vá»i trá»ng tâm quá»c tế. Có má»t khóa há»c Äầy Äủ vá» kinh doanh quá»c tế, và bạn có thá» tùy chá»nh má»t sá» bài tập của bạn Äá» bao gá»m má»t quan Äiá»m quá»c tế.

5. chú ý cá nhân

 • Tá»· lá» sinh viên-giảng viên trong các chÆ°Æ¡ng trình GPS của chúng tôi là 19: 1; các lá»p há»c trung bình kích thÆ°á»c 15

6. Äá»i dá»± án

 • Nhóm 3-5 sinh viên cung cấp thêm há» trợ và Äá»ng lá»±c

7. giáo viên hÆ°á»ng dẫn chuyên dụng

 • giảng viên ngành công nghiá»p giàu kinh nghiá»m của chúng tôi có trình Äá» tiên tiến trong lÄ©nh vá»±c của há» và cam kết thành công của bạn

8. HỠtrợ nhân viên

 • Tuyá»n sinh và nhân viên há» trợ tài chính Äược chuẩn bá» Äá» giúp bạn Äạt Äược mục tiêu của bạn

ChÆ°Æ¡ng trình Äào tạo xây dá»±ng cho bạn

Chúng tôi cung cấp cho sinh GPS của chúng tôi những kinh nghiá»m mà gÆ°Æ¡ng tình huá»ng thá»±c tế há»c tập. Äiá»u này có nghÄ©a là bạn có thá» Äặt bài há»c tá»i nay Äá» thá»­ nghiá»m trong ngày làm viá»c của ngày mai.

Bạn sẽ Äạt Äược cái nhìn sâu sắc trong các lá»p há»c nhá» do giáo viên hÆ°á»ng dẫn ngành công nghiá»p có kinh nghiá»m. Và vá»i Äá»i dá»± án của chúng tôi, bạn tham gia má»t nhóm Äá»ng Äẳng Äó thúc Äẩy nhau Äá» thành công qua tá»t nghiá»p và xa hÆ¡n nữa.

Cuá»i cùng, Äá»nh dạng khóa há»c trá»±c tuyến của chúng tôi làm cho cân bằng công viá»c, gia Äình và giáo dục Äại há»c thuận tiá»n hÆ¡n:

 • Không cần tham gia thá»i gian thá»±c
 • bài tập hàng tuần và ngày Äến hạn Äược ÄÄng trÆ°á»c khi khóa há»c bắt Äầu
 • ÄÄng nhập vào khoá há»c tại bất kỳ thá»i gian má»i tuần Äá» hoàn thành nhiá»m vụ
2

SỨ Má»NH CỦA Averett

Äại há»c Averett chuẩn bá» há»c sinh Äá» phục vụ và dẫn nhÆ° chất xúc tác cho sá»± thay Äá»i tích cá»±c. Averett hoàn thành nhiá»m vụ này bằng cách giáo dục há»c sinh từ các nguá»n gá»c khác nhau, các ná»n vÄn hóa, và các quá»c gia thông qua các chÆ°Æ¡ng trình Äại há»c và sau Äại há»c nghá» thuật dá»±a trên tá»± do trong má»t, cao Äẳng môi trÆ°á»ng cá nhân, liên ngành.

TẦM NHÃN CỦA Averett

Äại há»c Averett sẽ là má»t trÆ°á»ng Äại há»c sinh làm trung tâm hàng Äầu ná»i tiếng vá» giảng dạy sáng tạo và tham gia há»c tập.

GIà TRá» Cá»T LÃI CỦA Averett

5

Liêm

Chúng ta thá»±c hành các tiêu chuẩn Äạo Äức cao nhất.

Sáng tạo

Chúng tôi khuyến khích và ôm giảng dạy sáng tạo và há»c tập trong và ngoài lá»p há»c.

Hôn Æ°á»c

Chúng tôi nâng cao nhận thức toàn cầu, dá»ch vụ và lãnh Äạo.

khám phá

Chúng tôi nuôi dưỡng má»t tinh thần khám phá, giải quyết vấn Äá» và tÆ° duy phê phán và kết hợp nghá» thuật tá»± do vá»i sá»± chuẩn bá» chuyên nghiá»p trong giảng dạy và há»c tập của chúng tôi.

Äa dạng

Äại há»c Averett chào Äón tất cả các sinh viên, giảng viên và nhân viên cho má»t cá»ng Äá»ng há»c thuật nuôi dưỡng nhận thức, tính toàn diá»n, bình Äẳng và dá»ch vụ trong khi hoàn thành sứ má»nh và tầm nhìn của chúng tôi. Averett ká»· niá»m Äá»c Äáo của cá nhân và giá trá» trong khi tôn trá»ng sá»± khác biá»t trong má»t môi trÆ°á»ng an toàn và nuôi dưỡng. Má»i thành viên của Cá»ng Äá»ng Averett chia sẻ trách nhiá»m tiến hành tá»± Äạo Äức và công dân tá»t, và thúc Äẩy viá»c má» rá»ng các kỹ nÄng, và sá»± phát triá»n trí tuá» và cảm xúc. Chúng tôi Äánh giá Äa dạng, chá» bằng cách nhìn thấy và xây dá»±ng trên tá»t nhất trong má»i há»c sinh chúng ta có thá» giúp há» phát triá»n thành những nhà lãnh Äạo của ngày mai.

Truyá»n thá»ng

Chúng tôi ôm lấy di sản Judeo-Christian Averett bằng cách tôn vinh viá»c tìm kiếm sá»± thật và thiêng liêng.

Địa điểm

Danville

Averett University

Address
MAIN CAMPUS 512 Bridge Street
VA 24541 Danville, Virginia, Hoa Kỳ
Điện thoại
+1 434-791-5600