Indiana University Bloomington - School of Public and Environmental Affairs (SPEA Connect)

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Trá» thành má»t nhà lãnh Äạo, Make a Difference

Thế giá»i ngày nay là khác vá»i thế giá»i mà các thế há» trÆ°á»c Äây Äã nhập vào. Các mức Äá» phức tạp, phụ thuá»c lẫn nhau, và rủi ro há» thá»ng là bất thÆ°á»ng. Má»t Thạc sÄ© Public Affairs (MPA) hoặc giấy chứng nhận tá»t nghiá»p trong vấn Äá» công cá»ng, chuẩn bá» sinh viên tá»t nghiá»p của TrÆ°á»ng Công và vấn Äá» môi trÆ°á»ng (SPEA) Äá» ÄÆ°Æ¡ng Äầu vá»i những thách thức của ngày mai vá»i những kiến ââthức và kỹ nÄng Äá» giải quyết vấn Äá» và dẫn dắt. sinh viên tá»t nghiá»p của chúng tôi Äang sá»­ dụng những gì há» biết trên tất cả các lÄ©nh vá»±c của xã há»i công lập, phi lợi nhuận, và tÆ° nhân.

SPEA cung cấp má»t ná»n giáo dục thá»±c sá»± liên ngành trong vấn Äá» công cá»ng. Chúng tôi tập trung vào viá»c quản lý, quản lý và lãnh Äạo. Chúng tôi chuẩn bá» sinh viên Äá» giải quyết những vấn Äá» phức tạp mà phải Äá»i mặt vá»i các vấn Äá» xã há»i ngày nay-má»t lÄ©nh vá»±c nghiên cứu má»t mình không thá» giải quyết.

SPEA Connect tạo cÆ¡ há»i cho các chuyên gia công viá»c phi lợi nhuận và công chúng má»t cách vô song của các trÆ°á»ng Äại há»c Äược xếp hạng cao khác. các chÆ°Æ¡ng trình trá»±c tuyến của chúng tôi phục vụ cho các chuyên gia giàu kinh nghiá»m không thá» ghi danh trong khu dân cÆ° của chúng tôi chÆ°Æ¡ng trình cho dù vì há» muá»n á» lại trong công viá»c hiá»n tại của bạn, Äang tung hứng nhiá»u trách nhiá»m, hoặc Äược triá»n khai á» nÆ°á»c ngoài. Chúng tôi tin rằng bạn sẽ có thá» Äá» nâng cao nghá» nghiá»p của bạn thông qua các chÆ°Æ¡ng trình quá»c gia có thứ hạng tÆ°Æ¡ng tá»± Äược cung cấp trong khuôn viên trÆ°á»ng.

Chá»n chÆ°Æ¡ng trình trá»±c tuyến SPEA Connect, và:

  • Tìm hiá»u từ các giảng viên thá»±c hiá»n, những ngÆ°á»i Äược các nhà nghiên cứu hàng Äầu, các há»c viên và giáo viên.
  • Tham gia vá»i các cá nhân Äam mê và sáng tạo khác, những ngÆ°á»i Äược dành riêng Äá» phục vụ xã há»i.
  • Phát triá»n giải quyết vấn Äá», làm viá»c nhóm và kỹ nÄng giao tiếp trong má»t loạt các lÄ©nh vá»±c.

Chúng tôi Äang Äứng # 1 trên toàn quá»c

Logo US News và World Report xếp MPA SPEA nhÆ° các chÆ°Æ¡ng trình sau Äại há»c hàng Äầu trong vấn Äá» công cá»ng.

SPEA cÅ©ng cung cấp Äặc sản hàng Äầu xếp hạng, hoặc tập trung khu vá»±c, trong KBTB trá»±c tuyến, bao gá»m:

  • Quản lý phi lợi nhuận (# 1)
  • Tài chính công và ngân sách (# 1)
  • Quản lý & hành chính (# 3)

các chÆ°Æ¡ng trình bảo tá»n biá»n và chứng chá» trá»±c tuyến Äược thiết kế cho các chuyên gia làm viá»c

bằng tá»t nghiá»p và chứng nhận các chÆ°Æ¡ng trình trá»±c tuyến SPEA của cả hai linh hoạt và có giá trá». chÆ°Æ¡ng trình của chúng tôi Äược thiết kế Äá» chuẩn bá» các chuyên gia tài nÄng Äá» có sá»± nghiá»p của há» Äá» cấp Äá» tiếp theo, khi Äang há»c á» Äâu và khi nó là thuận tiá»n nhất. Vá»i SPEA Connect, bạn có thá» biến kinh nghiá»m chuyên môn của bạn vào sau Äại há»c và sau Äại há»c-tín dụng sá»m hÆ¡n, và vá»i chi phí thấp hÆ¡n. Nếu bạn là má»t thành viên của cá»ng Äá»ng quân sá»±, bạn cÅ©ng có thá» kiếm Äược tín dụng Äá» ghi nhận những dá»ch vụ của bạn.

Địa điểm

Bloomington

School of Public & Environmental Affairs

Address
1315 East Tenth Street, A304
IN 47405 Bloomington, Indiana, Hoa Kỳ
Điện thoại
+1 812-855-2840