Đọc Mô tả chính thức

Giáo dục điều hành Kellogg trao quyền cho các nhà lãnh đạo thúc đẩy sự phát triển của bản thân, con người và tổ chức của họ. Với hơn 40 chương trình trong danh mục đầu tư của chúng tôi, chúng tôi phục vụ cho các nhà điều hành từ khắp nơi trên thế giới và nuôi dưỡng một môi trường hợp tác giữa những người tham gia, đồng nghiệp của họ và giảng viên quý của chúng tôi.85136_pexels-photo-1080865.jpeg

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh
Hiện tại không có chương trình để hiển thị

Vui lòng tinh chỉnh tìm kiếm ở trên, hãy kiểm tra loại phổ biến của chúng tôi dưới đây hoặc thực hiện tìm kiếm từ khóa.


... or simply by choosing your degree: