Noble Manhattan Coaching Americas

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Tá»ng quan

Chúng tôi là Noble Manhattan Coaching Americas - Công ty Äào tạo huấn luyá»n viên hàng Äầu tại Hoa Kỳ và Canada.

Là má»t phần của Noble Manhattan Coaching, các công ty Äào tạo huấn luyá»n viên hàng Äầu thế giá»i, chúng tôi cung cấp các chÆ°Æ¡ng trình Äào tạo huấn luyá»n viên chất lượng cao và chứng chá» huấn luyá»n. Nhiá»u dá»ch vụ Äa dạng của chúng tôi giúp các nhà quản lý và nhà lãnh Äạo phát triá»n doanh nghiá»p của há».

Chúng tôi hÆ°á»ng dẫn sứ má»nh của mình trên tiá»n Äá» rằng má»t ngÆ°á»i hoàn thành cá nhân có thỠảnh hÆ°á»ng Äến những ngÆ°á»i khác chá»u trách nhiá»m vá» cuá»c sá»ng của há». Do Äó, chúng tôi huấn luyá»n các huấn luyá»n viên và lãnh Äạo tuyá»t vá»i Äá» bắt Äầu hiá»u ứng bÆ°á»m của sá»± biến Äá»i cá nhân trong cá»ng Äá»ng của há».

Tính linh hoạt tuyá»t vá»i

Sá»± kết hợp giữa há»c tập ÄÆ°á»ng dài và trải nghiá»m mặt Äá»i mặt của chúng tôi mang lại cho bạn khả nÄng trải qua má»t khóa huấn luyá»n theo sá»± bình an của riêng bạn. HÆ¡n nữa, chúng tôi cung cấp các khóa há»c theo yêu cầu theo yêu cầu.

HỠtrợ tài chính

Äáng chú ý nhất, chúng tôi Äảm bảo rằng viá»c ÄÄng ký vào các chÆ°Æ¡ng trình của chúng tôi sẽ không khiến bạn bá» phá sản. Vì lý do Äó, chúng tôi Äang cung cấp giải pháp tá»t nhất, từ chứng từ chiết khấu Äến há»c bá»ng.

Chất lượng cao

Huấn luyá»n viên tá»ng thá» tá»t nhất của chúng tôi thiết kế và cung cấp các chÆ°Æ¡ng trình của chúng tôi. Vì vậy, bạn sẽ Äược trải nghiá»m ná»i dung chất lượng cao và thá»±c hành vá»i các khóa há»c huấn luyá»n của chúng tôi.

Hô trợ học sinh

Chúng tôi muá»n Äảm bảo rằng hành trình huấn luyá»n của bạn thật suôn sẻ và thành công. Do Äó, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn Äạt Äược mục tiêu của mình.

Tạo thuận lợi cho mạng

Bá»i vì mạng là vô cùng quan trá»ng Äá»i vá»i má»t huấn luyá»n viên thành công, chúng tôi không chá» cung cấp Äào tạo, chúng tôi Äang giúp bạn kết ná»i vá»i những ngÆ°á»i cùng chí hÆ°á»ng, chuyên gia và khách hàng tiá»m nÄng.

Chứng nhận quá»c tế

Chúng tôi cung cấp các khóa Äào tạo huấn luyá»n viên Äược quá»c tế công nhận.

Nhiá»m vụ của chúng ta

Nhiá»m vụ của chúng tôi là Äào tạo các huấn luyá»n viên tuyá»t vá»i, giúp há» xây dá»±ng doanh nghiá»p của há» và nâng cao nhận thức vá» lợi ích của viá»c huấn luyá»n. Ngoài ra, thông qua huấn luyá»n, chúng tôi Äã cam kết giúp doanh nghiá»p phát triá»n mạnh.

Chúng tôi không chá» cung cấp các khóa há»c Äược công nhận và xác nhận bá»i 2 cÆ¡ quan quá»c tế, nhÆ°ng chúng tôi Äảm bảo rằng chúng tôi Äặt sinh viên và huấn luyá»n viên trong má»t mạng lÆ°á»i rá»ng lá»n các chuyên gia và khách hàng.

Ngoài ra, chúng tôi tạo cÆ¡ há»i cho sá»± tÄng trÆ°á»ng và cung cấp há» trợ liên tục. Khi má»i ngÆ°á»i vào trong gia Äình, há» không bao giá» rá»i Äi. á» Äây, há» sẽ tìm ngÆ°á»i cá» vấn, bạn bè và nhiá»u nguá»n lá»±c Äá» bắt Äầu và nâng cao kinh doanh huấn luyá»n của há».

Triết há»c

Thông qua Äào tạo má»i ngÆ°á»i Äá» trá» thành huấn luyá»n viên, chúng tôi làm theo tiá»n Äá» của hiá»u ứng bÆ°á»m. Bằng cách tá» chức công ty của chúng tôi theo má»t cấu trúc B-Corporation, má»t tá» chức có mục Äích lá»n hÆ¡n. Do chúng tôi cung cấp các khóa há»c huấn luyá»n xuất sắc và há» thá»ng há» trợ huấn luyá»n, chúng tôi "tạo ra má»t thá»i gian nghá» ngÆ¡i cho các gia Äình xã há»i và kinh tế thách thức Äá» thiết lập sá»± á»n Äá»nh và hy vá»ng."

Má»i Äô la doanh thu huấn luyá»n sẽ mang lại 10% ngay cho mục Äích của chúng tôi. Vào cuá»i má»i nÄm tài chính, chúng tôi cÅ©ng sẽ phân bá» má»t tá»· lá» phần trÄm thu nhập ròng. Sá» tiá»n Äược chuyá»n sẽ cung cấp cho tá» chức âTRANG CHỦ CỦA CHÃNG TÃIâ. Do Äó, má»t gia Äình Äược nhận nuôi sẽ Äược hÆ°á»ng lợi từ tình yêu của chúng ta dÆ°á»i hình thức nhà á», trợ giúp viá»c làm, thá»±c phẩm, giữ trẻ và giáo dục Äá» trá» lại vá»i má»t thành viên tá»± duy trì cá»ng Äá»ng của chúng ta.

Những giá trá» cá»t lõi

Huấn luyá»n dá»±a trên các tiêu chuẩn và nguyên tắc cao. Tuy nhiên, Äá»i vá»i chúng tôi, Äiá»u quan trá»ng là chá» ra những giá trá» Äó trong má»i thứ chúng tôi làm. Do Äó, chúng tôi coi trá»ng và áp dụng sá»± trung thá»±c, toàn vẹn, tin tÆ°á»ng và Äóng góp vào má»i thứ chúng tôi làm. Chúng tôi hứa Äào tạo, tá»± phát triá»n và xây dá»±ng kinh doanh. Và chúng tôi cung cấp những gì chúng tôi hứa!

Chúng tôi tin vào sức mạnh của má»i ngÆ°á»i Äá» dẫn dắt mạnh mẽ. Ngoài ra, chúng tôi cÄn cứ vào thá»±c tế của chúng tôi trên tiá»n Äá» rằng bạn có tất cả các nguá»n lá»±c cần thiết Äá» trá» thành ngÆ°á»i có cuá»c sá»ng tá»t nhất hoặc huấn luyá»n viên Äiá»u hành. Vì vậy, các khóa há»c của chúng tôi mang Äến cho bạn kiến ââthức Äá» xây dá»±ng các kỹ nÄng huấn luyá»n của bạn. Và nhóm của chúng tôi Äang quan tâm và há» trợ Äá» bạn Äạt Äược mục tiêu của mình vá» hòa bình của riêng bạn.

Noble Manhattan Coaching International vá» sá» liá»u

Noble Manhattan Coaching Äược thành lập vào nÄm 1993, trên bá» biá»n phía nam của VÆ°Æ¡ng quá»c Anh, nÆ¡i má»t Äá»i ngÅ© chuyên dụng Äang phục vụ bạn. Má»i thứ chúng tôi làm Äá»u Äược thiết kế Äá» huấn luyá»n các huấn luyá»n viên tuyá»t vá»i và giúp há» xây dá»±ng doanh nghiá»p của há». HÆ¡n nữa, chúng tôi muá»n nâng cao nhận thức toàn cầu vá» lợi ích của viá»c huấn luyá»n.

  • Noble Manhattan Coaching có 24 nÄm kinh nghiá»m trong viá»c Äào tạo huấn luyá»n viên cho các cá nhân và công ty.
  • Chúng tôi có mặt á» 28 quá»c gia trên thế giá»i. Noble Manhattan Coaching Americas là trụ sá» chính của Hoa Kỳ và Canada.
  • Bá»i vì nhiá»m vụ của chúng tôi là tạo thuận lợi cho viá»c tiếp tục Äào tạo, sao lÆ°u và há» trợ sinh viên và huấn luyá»n viên trên toàn thế giá»i, chúng tôi cung cấp các khóa há»c và há» trợ bằng 7 ngôn ngữ.
  • Chúng tôi cung cấp 18 chÆ°Æ¡ng trình huấn luyá»n huấn luyá»n viên hoàn toàn riêng biá»t, từ huấn luyá»n cuá»c sá»ng Äến huấn luyá»n doanh nghiá»p và Äiá»u hành.
  • Bên cạnh Noble Manhattan Coaching, trÆ°á»ng Äào tạo huấn luyá»n viên từng Äoạt giải thÆ°á»ng của chúng tôi, chúng tôi có 12 bá» phận khác Äá» há» trợ và phát triá»n liên tục.
  • Các khóa há»c huấn luyá»n của chúng tôi Äược công nhận bá»i Viá»n huấn luyá»n và cá» vấn quá»c tế. HÆ¡n nữa, chúng tôi Äược xác nhận bá»i Viá»n Lãnh Äạo

Địa điểm

Ngày mai

Address
11425 Timber Point Dr.
23838 Ngày mai, Virginia, Hoa Kỳ

Các chương trình

Hiện tại không có chương trình để hiển thị

Vui lòng tinh chỉnh tìm kiếm ở trên, hãy kiểm tra loại phổ biến của chúng tôi dưới đây hoặc thực hiện tìm kiếm từ khóa.


... or simply by choosing your degree: