Đọc Mô tả chính thức

Tạo tương lai của bạn với NIU

Tạo một trải nghiệm giáo dục độc đáo như bạn và theo đuổi đam mê của bạn ngay từ ngày đầu. Có được sự chuẩn bị mà bạn cần cho một cuộc sống và sự nghiệp thành công và sự hỗ trợ cá nhân mà bạn xứng đáng. Chào mừng bạn đến nơi lối sống đại học lớn đáp ứng sự chú ý cá nhân.

Tương lai của bạn. Trọng tâm của chúng tôi.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh
Hiện tại không có chương trình để hiển thị

Vui lòng tinh chỉnh tìm kiếm ở trên, hãy kiểm tra loại phổ biến của chúng tôi dưới đây hoặc thực hiện tìm kiếm từ khóa.


... or simply by choosing your degree: