University of Colorado Denver Online

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Cuá»c sá»ng bận rá»n của bạn không nên là má»t trá» ngại Äá» Äạt Äược mục tiêu của bạn. Dù bạn á» Äâu trong hành trình giáo dục, dù bạn á» Äâu trên thế giá»i, chúng tôi Äá»u có chÆ°Æ¡ng trình dành cho bạn. Nghiên cứu mức Äá» linh hoạt và các tùy chá»n chứng nhận trên toàn bá» trang web sẽ phù hợp vá»i cuá»c sá»ng của bạn theo các Äiá»u khoản và trên thiết bá» bạn chá»n. Và phần tá»t nhất là ... bạn sẽ há»c từ cùng má»t giảng viên CU và kiếm Äược bằng CU giá»ng nhÆ° các bạn cùng lá»p trong trÆ°á»ng, nhÆ°ng vá»i sá»± linh hoạt mà bạn cần.

111222_50_b2.jpg 111223_best.jpg 111224_student.jpg

50 Äá»

Cho dù bạn Äang tìm cách hoàn thành má»t vÄn bằng, thêm các chứng chá» Äá» thÄng tiến trong sá»± nghiá»p hoặc kiếm Äược má»t bằng cấp cao - chúng tôi có hÆ¡n 50 dá»ch vụ chÆ°Æ¡ng trình trá»±c tuyến hoàn toàn có sẵn.

Xếp thứ 5 tại Colorado

HÆ°á»ng dẫn vá» các trÆ°á»ng trá»±c tuyến xếp hạng CU Denver thứ nÄm tại Colorado vào nÄm 2018 vá» khả nÄng chi trả, dá»±a trên há»c phí và sức mạnh há»c tập, trên tá»ng sá» Äiá»m thi tiêu chuẩn.

Chúng tôi

Nhóm Äiá»u hÆ°á»ng của chúng tôi há» trợ ngÆ°á»i há»c ngoài trÆ°á»ng trong hành trình CU của há». Äá»i ngÅ© chuyên dụng này kết ná»i sinh viên vá»i các dá»ch vụ há» trợ há»c tập và nghá» nghiá»p.

Chá»n lá»ch trình của riêng bạn

Äiá»u làm cho chÆ°Æ¡ng trình trá»±c tuyến của CU Denver trá» nên khác biá»t (và loại tuyá»t vá»i) là bạn có thá» chá»n lá»ch trình của mình.

Không chá» giữa trá»±c tuyến Và trong khuôn viên trÆ°á»ng (Äiá»u này làm cho CU Denver trá» nên Äá»c Äáo).

NhÆ°ng thay vào Äó, bạn có thá» chá»n lá»ch trình của mình Äá» cân bằng giữa trÆ°á»ng há»c vá»i nghÄ©a vụ công viá»c và gia Äình. Không cần phải từ bá»:

  • Chất lượng (cùng giảng viên giảng dạy trá»±c tuyến, ngÆ°á»i dạy trong khuôn viên trÆ°á»ng)
  • Tùy chá»n (450 khóa há»c trá»±c tuyến và hÆ¡n 20 Äá» hoàn toàn trá»±c tuyến)
  • Thành công (sinh viên tham gia lá»p há»c trá»±c tuyến có khả nÄng tá»t nghiá»p cao hÆ¡n 1,5 lần)
  • Danh tiếng (cho dù bạn tham gia các lá»p há»c trá»±c tuyến, trong khuôn viên trÆ°á»ng hoặc cả hai, bạn Äá»u nhận Äược cùng má»t mức Äá» CU)

Tham gia các khóa há»c trá»±c tuyến của bạn á» Colorado hoặc bất cứ nÆ¡i nào trên thế giá»i, bạn sẽ nhận Äược kiến thức và kỹ nÄng liên quan mà bạn cần, trong khi vẫn giữ lá»ch trình bạn muá»n giữ.

Hoàn thành bằng cấp của bạn trực tuyến

Nếu bạn Äã há»c ít nhất má»t khóa há»c tại má»t trÆ°á»ng cao Äẳng cá»ng Äá»ng hoặc tá» chức bá»n nÄm, bạn có Äủ Äiá»u kiá»n Äá» ÄÄng ký nhÆ° má»t sinh viên chuyá»n trÆ°á»ng. Vá»i nhiá»u chÆ°Æ¡ng trình có sẵn trá»±c tuyến, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy má»t chÆ°Æ¡ng trình giúp bạn thay Äá»i hoặc thÄng tiến trong sá»± nghiá»p. Há»c sinh chuyá»n trÆ°á»ng Äược yêu cầu ná»p bảng Äiá»m từ các tá» chức trÆ°á»c Äó cùng vá»i viá»c hoàn thành ÄÆ¡n ÄÄng ký trá»±c tuyến.

Bạn có thá» tìm hiá»u thêm vá» quy trình chuyá»n tín dụng, nói chuyá»n vá»i nhân viên tÆ° vấn tuyá»n sinh hoặc tìm hiá»u vá» các yêu cầu tuyá»n sinh từ vÄn phòng tuyá»n sinh của chúng tôi. Ngoài ra, bạn có thá» ÄÄng ký tài khoản chuyá»n khoản miá»n phí Äá» có ý tÆ°á»ng vá» cách tín dụng của bạn sẽ chuyá»n. LÆ°u ý: Chá» có vÄn phòng tuyá»n sinh má»i có thá» cung cấp Äánh giá chuyá»n nhượng chính thức.

Địa điểm

Denver

Address
Larimer Street,1201
80204 Denver, Colorado, Hoa Kỳ

Chứng nhận

AACSB Accredited