Westfield Business School

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Chúng ta là ai

Rá» châu Ãu

Westfield Business School trá» lại vào nÄm 2000 khi Javier Rivera, Ph.D. từ giáo sÆ° Stanford và IE del IE, và Victor Ros, kỹ sÆ° hải quân và MBA từ IESE, lúc Äó Äang là giáo viên tại Há»c viá»n Há»c viá»n tại Madrid. Há» trùng hợp vá»i nhu cầu giúp má»i ngÆ°á»i có thá» tiếp cận má»t ná»n giáo dục quản lý tích hợp má»i, ÄÆ°a các công nghá» má»i có sẵn và phá vỡ tính ảo vào dá»ch vụ há»c tập. Äây là cách má»t phÆ°Æ¡ng pháp pha trá»n Äược sinh ra á» Madrid, Tây Ban Nha vá»i mục Äích trá» thành má»t trÆ°á»ng tham khảo trong giáo dục quản lý trá»±c tuyến, má»t trÆ°á»ng có bằng thạc sÄ© chất lượng cao nhất và bằng MBA, thay thế các chÆ°Æ¡ng trình trá»±c diá»n truyá»n thá»ng.

Bằng cách này, chúng tôi Äã thành lập chính mình nhÆ° má»t trÆ°á»ng há»c tiên phong trong kinh doanh trong viá»c cung cấp các chÆ°Æ¡ng trình trá»±c tuyến.118209_adult-attire-commerce-1367269.jpg

Má»t quỹ Äạo Äược Äánh dấu bá»i cam kết của há»c sinh

Tá» chức, có ý thức vì nó là má»t môi trÆ°á»ng quá»c tế và cá»i má» hÆ¡n trên thế giá»i vá» giảng dạy và quản lý, Äã phát triá»n cung cấp các mô hình má»i, thích ứng vá»i cách thức má»i này của thá»±c tế kinh doanh trong khi vẫn duy trì các giá trá» nhân vÄn rõ ràng và hiá»u rằng Äó là á» má»i ngÆ°á»i rằng giá trá» Äáng chú ý nhất nằm á» Äó, thúc Äẩy những ngÆ°á»i này bằng ná» lá»±c và công sức của há», và giúp Äỡ vá»i những thay Äá»i cần thiết Äá» xây dá»±ng nhiá»u xã há»i và môi trÆ°á»ng kinh doanh tạo ra giá trá» gia tÄng.

Lá»ch sá»­

NÄm 2009, quyết Äá»nh Äược ÄÆ°a ra là tạo ra má»t trÆ°á»ng kinh doanh tại Hoa Kỳ, má»t quá»c gia là ngÆ°á»i giá»i thiá»u toàn cầu vá» giáo dục và Äào tạo Äại há»c chất lượng cao; trong khuôn khá» quy Äá»nh cạnh tranh, minh bạch, Äòi há»i khắt khe. Äiá»u này ngụ ý chấp nhận kinh Äiá»n vá» giá trá» và nhu cầu Äiá»u chá»nh giáo dục Äại há»c á» Hoa Kỳ.

NÄm 2012., TrÆ°á»ng Kinh doanh má»i này cung cấp các chÆ°Æ¡ng trình giáo dục theo phÆ°Æ¡ng pháp Äầy thách thức vì Äây là trÆ°á»ng hợp của Äại há»c Harvard theo giấy phép của Ủy ban Giáo dục Äá»c lập (CIE) từ Bá» Giáo dục Florida. Tá» chức này quy Äá»nh và giám sát viá»c thá»±c hiá»n các tiêu chuẩn chất lượng, ná»i dung, giảng viên và mức Äá» cam kết vá»i sinh viên của há».

NÄm 2014, nhá» chất lượng trong các chÆ°Æ¡ng trình, CIE phê chuẩn giấy phép sá» 4569, cho phép TrÆ°á»ng Kinh doanh ISEAD cung cấp các chÆ°Æ¡ng trình Thạc sÄ© và MBA vá»i bằng cấp và sá»± công nhận há»c thuật của Mỹ.118210_adult-cheerful-collaboration-1391373.jpg

Sứ má»nh và tầm nhìn

Con ngÆ°á»i, hành tinh, lợi nhuận

Mục tiêu của Westfield Business School là giáo dục con ngÆ°á»i tập trung vào Äiá»m mấu chá»t ba, vá»i khả nÄng tác Äá»ng Äến kết quả kinh doanh Äá»ng thá»i tạo ra tác Äá»ng tích cá»±c Äến con ngÆ°á»i, xã há»i và hành tinh.

Địa điểm

Mục vụ

Address
4005 NW 114th Ave #11 Doral, FL 33178
Mục vụ, Florida, Hoa Kỳ