Keystone logo

2 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu Pháp luật Chính sách Chính sách kinh tế 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Pháp luật
  • Chính sách
  • Chính sách kinh tế
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu Pháp luật Chính sách Chính sách kinh tế

Chính sách kinh tế bắt nguồn từ niềm tin rằng chính phủ nên tham gia vào một số, nếu không phải tất cả, các quyết định tài chính liên quan đến địa phương, tiểu bang, và nền kinh tế quốc gia. Chính sách kinh tế có thể tham khảo lãi suất, chính sách thuế, chi tiêu chính phủ, cũng như phát triển kinh tế và chính sách thương mại.