Keystone logo

17 Trực tuyến Các chương trình trong Khoa học xã hội Khoa học Chính trị Chính trị 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Khoa học xã hội
  • Khoa học Chính trị
  • Chính trị
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (17)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Các chương trình trong Khoa học xã hội Khoa học Chính trị Chính trị

Chính trị là một lĩnh vực phân tích hệ thống của chính phủ, hành vi chính trị và các hoạt động chính trị. Sinh viên theo đuổi chương trình này có thể nghiên cứu chính trị của các quốc gia khác nhau, hành chính công, thông tin liên lạc, lý luận chính trị, vấn đề toàn cầu và chính sách công cộng.