Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều Trực tuyến Các chương trình trong Chống tham nhũng 2024

1 Trực tuyến Các chương trình trong Chống tham nhũng 2024

Tổng quat

Nghiên cứu về đạo đức trong chính trị hoặc kinh doanh tập trung vào các khóa học chống tham nhũng. Các học giả thường tập trung vào việc phân tích sự tuân thủ và rủi ro để thiết lập các thông lệ tốt nhất và bắt đầu hành động tập thể hướng tới các tiêu chuẩn xuất sắc về đạo đức.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nhân văn học
  • Đạo đức học
  • Chống tham nhũng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nhân văn học (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan