Keystone logo

Bộ lọc

  • Văn bằng
  • Nghiên cứu quản trị
  • Nguồn nhân lực
  • Phát triển nguồn nhân lực
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu quản trị (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

1 Trực tuyến Văn bằng Các chương trình trong Phát triển nguồn nhân lực 2024

    Trực tuyến Văn bằng Các chương trình trong Phát triển nguồn nhân lực

    chương trình và các khóa học phát triển nguồn nhân lực được thiết kế cho những sinh viên muốn tìm hiểu về lĩnh vực nâng cao kinh nghiệm của các nhân viên. Trong các nghiên cứu của họ, sinh viên có thể khám phá những cách thức mà nhân viên được đào tạo và giáo dục để tăng cường khả năng của mình.