Keystone logo

6 Trực tuyến Các chương trình trong Hỗ trợ nhân đạo 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Khoa học xã hội
  • Quan hệ quốc tế
  • Hỗ trợ nhân đạo
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (6)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

    Trực tuyến Các chương trình trong Hỗ trợ nhân đạo

    Nghiên cứu sự trợ giúp nhân đạo bao gồm tìm hiểu về các phương pháp cứu trợ ngắn hạn hoặc dài hạn cho những người có hoàn cảnh khủng hoảng trên khắp thế giới. Điều này có thể bao gồm đào tạo về quản lý rủi ro, tiếp cận và hiệu quả viện trợ, và các thủ tục được thiết kế cho các trường hợp khẩn cấp cụ thể.